Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2014 - 2015 » Kế hoạch và phương hướng năm học 2014-2015

Phương hướng năm học 2014-2015

Thứ sáu - 24/10/2014 08:35
Phương hướng năm học 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 80/PH-THHK2 Hòa Khương, ngày 18 tháng 9 năm 2014
   
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
Năm học 2014-2015


I. KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG
 
              Khối lớp Thực hiện năm học 2013-2014 Thực hiện năm học 2014-2015
1 2 3 4 5 TT 1 2 3 4 5 TT
Tổng số lớp 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 3 18
Tổng số học sinh, trong đó: 93 118 105 100 117 533 101 90 121 106 100 518
- Tuyển mới: 93           99          
- Chuyển đi: 1     1                
- Chuyển đến:                 3 1 1  
- Lên lớp: 91 118 105 100 117 531            
- Lưu ban: 2                      
- Bỏ học:                        
- Huy động lại:                        
- Học sinh dân tộc:             1          
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI
Điểm trường Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Toàn trường
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Bán trú
T.
mới
LB
Phú Sơn 1 3 76 2 2 65 3 90 3 75 2 73 13 381  
Phú Sơn 3 1 23   1 25 1 31 1 31 1 27 5 137  
                             
                             
                             
Cộng toàn trường 4 99 2 3 90 4 121 4 106 3 100 18 518  
Số liệu Kế hoạch giao theo QĐ 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 +1 + 12     - 3   + 3         +1 + 12  
T. Anh           4 121 4 106 3 100 11 327  
Tin học           3 90 3 75 2 73 8 238  


II. KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT

 
  Kế họach của trường
Hiện có trong
Năm học 2013-2014
Nhu cầu       
Năm học 2014-2015
Đề nghị
Phòng học 18 18  
Phòng chức năng 8 8  
Phòng làm việc 8 8  
Bàn ghế HS (ghế liền)      
Bàn ghế HS (ghế rời) 270 bộ 270 bộ  
Bàn ghế giáo viên 22 22  
Bảng đen (gỗ, caton)      
Bảng từ 22 22  
Máy tính dạy tin học 16 16  
Máy tính làm việc VP, TV 6 6  
Đèn chiếu Projector 1 2 bổ sung 1

III. KẾ HOẠCH ĐỘI NGŨ

 
  Kế họach của trường
Hiện có trong
Năm học 2013-2014
Nhu cầu       
Năm học 2014-2015
Đề nghị
BC BC
Hiệu trưởng 1   1    
Phó Hiệu trưởng 1   1    
Tổng phụ trách   1   1 (Đã có)
Giáo viên văn hóa 23   23    
Giáo viên thể dục 1   1    
Giáo viên âm nhạc 1   1    
Giáo viên tiếng Anh 2   2    
Giáo viên mỹ thuật 1   1    
Giáo viên tin học   1   1 (Đã có)
Nhân viên văn thư 1   1    
Nhân viên kế toán 1   1    
Nhân viên thư viện 1   1    
Nhân viên y tế 0     1 bổ sung 1
Nhân viên bảo vệ.tạp vụ 1 2 1 2  
Tổng cọng 34 4 34 5 bổ sung 1
 
IV. CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
 
  Kết quả năm học 2013-2014 Kế hoạch năm học 2014-2015
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Toàn trường Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Toàn trường
Số học sinh 93 118 105 100 117 533 101 90 121 106 100 518
Lên lớp 91 118 105 100 117 531 99 89 121 106 100 515
Tỉ lệ lên lớp 97.8% 100% 100% 100% 100% 99.6% 98,0 98,8 100% 100% 100% 99,4
Lưu ban 2         2 2 1       3
Tỉ lệ lưu ban 2.2%         0.4 2,0 1,2       0.6
 
V. HỌC SINH GIỎI HUYỆN,  THÀNH PHỐ
 
  Kết quả năm 2013-2014 Kế hoạch phấn đấu 2014-2015
  Số giải đạt Giải I Giải II Giải III Giải KK Số giaỉ đạt Giải I Giải II Giải III Giải KK
Huyện 10 7     3 10 4 2 2 2
GLThành phố 8     7 1 8 2 1 2 3
Môn t. học TP                    
TA T. phố 3     3   3   1 2  
Toán qua mạng TP 2 1   1   3 1 1 1  
Cộng: 23 8   11 4 24 7 5 7 5
 
VI. KẾ HOẠCH THU CÁC NGUỒN
 
Nội dung thu Mức thu/
Em (đồng)
Kế hoạch  tổng thu cả năm (đồng) Ghi chú
Môn tự chọn (Victoria) 50.000/ tháng 50 triệu/ năm Có 148 học sinh đăng ký/ 2 khối (1 và 2)
VS môi  trường 50.000/ năm 25 triệu/ năm  
Khác: Dự kiến vận động thu quỹ PH sau Đại hội 60.000/ năm 25 triệu/ năm  
 
VII. KẾ HOẠCH MUA SẮM, TU SỬA NHỎ
 
Nội dung Kinh phí Nguồn Ghi chú
Quét vôi phòng học P. Sơn 1 25.000.000 nguồn kinh phí của trường  
Hàn sửa tường rào sắt P. Sơn 3 10.000.000 nguồn kinh phí của trường  
Sửa chữa nhà VS Phú Sơn 1 7.000.000 nguồn kinh phí của trường  
Mua bổ sung sách - TB 25.000.000 nguồn kinh phí của trường  
Xây dựng thư viên tiên tiến 50.000.000 nguồn kinh phí của trường K. Phí 2015
 
VIII. ĐĂNG KÝ THI ĐUA
* Trường phấn đấu đạt những thành tích trong năm học 14-15:
- Trường chuẩn quốc gia: Được kiểm tra và công nhận lại đạt mức độ 2.
- Thư viện: Đạt chuẩn tiên tiến cuối năm 2015.
- Kiểm định chất lượng giáo dục: Được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2 năm học 2014-2015.
- Trường học thân thiện - học sinh tích cực: Đạt xuất sắc.
* Kết quả thi đua năm học 2013-2014 và đăng ký thi đua năm học 2014-2015:
a) Kết quả năm học 2013-2014:
- Cá nhân:
+ GV đạt giỏi cấp huyện:                    không thi
+ GV đạt chủ nhiệm giỏi huyện:          không thi
+ GV đạt thi ĐDDH cấp huyện:          01 người
+ GV đạt giỏi cấp thành phố:              0  
+ Số lao động tiên tiến:                       34 người
+ Số chiến sĩ thi đua cơ sở:                10 người
+ Số chiến sĩ thi đua thành phố:          0
- Tập thể:                                           Đạt tập thể Lao động xuất sắc
b) Đăng ký năm học 2014-2015:
- Cá nhân:
+ GV đạt giỏi cấp huyện:                    05 người
+ GV đạt chủ nhiệm giỏi huyện:          05 người
+ GV đạt thi ĐDDH cấp huyện:          02 người
+ GV đạt giỏi cấp thành phố:              0  
+ Số lao động tiên tiến:                       34 người
+ Số chiến sĩ thi đua cơ sở:                10 người
+ Số chiến sĩ thi đua thành phố:          0
- Tập thể:                                           Đạt tập thể Lao động xuất sắc
 
IX. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
Xác định năm học 2014-2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 của BCH Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương.
Trên có sở triển khai Chỉ thị 3008/CT-BGD&ĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2014-2015”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoà Khương lần thứ XII, công văn số 507/BC-THHC ngày 26/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 trong toàn ngành và công văn số 517/PGDĐT-TH ngày 29/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học. Trường tiểu học Hoà Khương 2, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học 2013-2014, các tổ chuyên môn, từng bộ phận công tác trong nhà trường cần xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp đột phá và lâu dài để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường (từng vị trí công tác của CB,GV,NV và học sinh).
2. Tham gia học tập đầy đủ và sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt trong đội ngũ CB,GV,NV về những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, phát triển giáo dục thời kỳ mới. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp (trước hết chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017).
3. Tập trung thực hiện việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học; thực hiện đổi mới đánh giá học sinh; đánh giá tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em khuyết tật; tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới đạt hiệu quả trên 3 khối lớp (3->5) và dạy Tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1, 2 theo Đề án Victoria; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh tiến độ hoàn chỉnh các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức 2, KĐCLGD để đón đoàn kiểm tra của UBND thành phố, SGDĐT về kiểm tra công nhận theo các mức; có kế hoạch và giải pháp đầu tư xây dựng thư viện đạt tiên tiến vào cuối năm 2015.
4. Đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lí, hướng đẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đạt kết quả cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí nhà trường.
5. Tăng cường công tác quản lí học sinh, giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh.
B. BỐN NHÓM NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Về  công tác quản lý giáo dục
- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện về hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU ngày 24/02/2014 của Huyện Ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 của BCH Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với tình hình thực tế các hoạt động giáo dục diễn ra trong nhà trường, đặc biệt là đổi mới trong công tác quản lý, công tác kiểm tra giám sát, đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh…
- Tiếp tục riển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”. Xác định rõ yêu cầu làm đúng theo tinh thần “5 xây”, “3 chống” với từng vị trí công tác.
- Thực hiện triệt để quy chế dân chủ cơ, thực hiện tốt công tác “dân vận chính quyền”, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai trong tất cả các lĩnh vực công tác, các hoạt động giáo dục của nhà trường đúng với thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT và công khai quy chế dân chủ đúng với Quyết định 04/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ các hoạt động sư phạm nhà giáo, kiểm tra toàn diện giáo viên, nhất là kiểm tra việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong công tác, trong thi hành công vụ, chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xay ra hiện tượng tiêu cực trong nhà trường làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị cũng như làm mất đoàn kết nội bộ. Kiểm tra chuyên đề về tài chính, quản lý cơ sở vật chất, hoạt động của công tác thư viện, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác VT-GV-PC, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định.
- Thực hiện hiện tốt công tác tự kiểm tra, tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo 5 tiêu chuẩn trong trường học, nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các nhà trường trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường để triển khai công tác tự đánh giá và hoàn thành thủ tục trình lên các cấp đề nghị đánh giá ngoài. Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 được đánh giá ngoài về KĐCLGD đạt cấp độ 2.
- Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động giảng dạy trong nhà trường. 100% CBQL và nhân viên đều sử dụng tốt các phần mền quản lý được phân công theo nhiệm vụ; 100% giáo viên đều hoàn thành 2 đĩa CD về bài giảng điện tử để lưu vào ngân hàng GAĐT trong thư viện dùng chung. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên về công nghệ thông tin, duy trì tốt hoạt động website của trường để kết nối và khai thác tốt các thông tin phục vụ cho công tác quản lý và dạy học của đơn vị.
- Tổ chức thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch chương trình giáo dục, thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học đạt chuẩn KT-KN quy định và sát với đối tượng học sinh đến với từng tổ chuyên môn và GV. Đề cao trách nhiệm cá nhân tự chịu trách nhiệm trước BGH cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình, nội dung và kế hoạch dạy học đạt chuẩn KT-KN, trong việc tự chủ tài chính, trong quản lý tài sản, xác định cụ thể nội dung công việc của trường phù hợp với tựng nhiệm vụ đặt ra. Đề cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, trưởng đoàn thể và lực lượng cốt cán nhà trường nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các đoàn thể. Thường xuyên phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng vi phạm quy chế dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; quản lý thu chi tài chính sai nguyên tắc.
- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong các đơn vị, trường học. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, học sinh, không để xảy ra các hiện tượng vi phạm trong chấp hành pháp luật, chủ trương của đội ngũ cán bộ công chức. Triển khai và thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm theo tinh thần Quyết định 13/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý dạy thêm, học thêm. Xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong dạy thêm học thêm, tuyệt đối không có GV dạy thêm ngoài trường học, vì đơn vị đã dạy học 2 buổi/ ngày.
- Bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, đặc biệt là Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và về “Ban hành Điều lệ trường tiểu học”, Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ về định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức trong đơn vi; chọn cử cán bộ cốt cán của nhà trường có đủ phẩm chất và uy tín để đủ sức đảm đương thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao; biên chế cán bộ, giáo viên và nhân viên đúng chức năng nhiệm vụ, đúng định mức lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện hiện tốt công tác tự kiểm tra, tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo 5 tiêu chuẩn trong trường học, nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các nhà trường trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường để triển khai công tác tự đánh giá và hoàn thành thủ tục trình lên các cấp đề nghị đánh giá ngoài. Phấn đấu trong năm học 2014-2015 được đánh giá ngoài về KĐCLGD đạt cấp độ 2.
- Chủ động xây dựng kế hoạch rõ ràng trong việc tự chủ tài chính, quản lý tài sản, thường xuyên đảm bảo tốt các yêu cầu cho công tác dạy - học và giáo dục học sinh. Thực hiện tốt quy chế công khai trong nội bộ trường học theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT và Nghị định 71/NĐ-CP; xây dựng và thực hiện đúng Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện triệt để và có nề nếp công khai minh bạch các hoạt động giáo dục trong quá trình quản lý trường học. Tuyệt đối không để xảy ra có biểu hiện về tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy chế dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; quản lý thu chi tài chính sai nguyên tắc…
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, học sinh. Thực hiện tốt “ngày pháp luật” ở phiên họp HĐGD đầu tháng, không để xảy ra các hiện tượng vi phạm về chấp hành pháp luật, chủ trương trong đội ngũ CB,GV,NV.
- Tiến hành thu và quản lý nguồn kinh phí phục vụ nhà vệ sinh đảm bảo hiệu quả cao; tổ chức hợp đồng và cam kết trách nhiệm với nhân viên phục vụ nhà vệ sinh đạt chất lượng tốt. Tuyệt đối trong quá trình dụng nhà vệ sinh trường học, không để xãy ra tình trạng mất vệ sinh, thiết bị hư hỏng mà không được sửa chữa…
- Có giải pháp cụ thể để thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Mỗi CB,GV,NV và từng lớp học có ít nhất một mô hình mới nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng trong công tác thi đua như tập trung các lĩnh vực sau: Đổi mới quản lý tổ, quản lý lớp, tăng cường cảnh quan sư phạm lớp học, xây dựng nề nếp học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng tay nghề bản thân, xây dựng mô hình lớp học thân thiện, học sinh tích cực xuất sắc, củng cố và xây dựng đoàn kết nội bộ…
2. Về tổ chức các hoạt động giáo dục
a) Nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục gắn kết triển khai sáng tạo và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với Cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, nhằm nâng cao ý thức rèn luyện của học sinh, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng môi trường GD trong nhà trường lành mạnh, tập thể nhà trường vững mạnh, đoàn kết. Đó là:
+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố và phát huy những thành quả của các cuộc vận động, có biện pháp xử lý nghiêm hiện tượng tiêu cực trong đánh giá sai học sinh, thiếu trung thực và bệnh thành tích trong các hoạt động giáo dục; thực hiện đạt hiệu quả thực chất cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai tài liệu, thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường.
+ Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; nghiêm túc đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
+ Từ BGH đến từng tổ chuyên môn thường xuyên có giải pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, không có học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục cụ thể giữa các giáo viên, đánh giá đúng chất lượng học sinh, không để học sinh không đạt chuẩn được lên lớp. Tổ chức nhiều hoạt động phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn học để tham gia giao lưu và thi ôlimpíc đạt chỉ tiêu đăng ký thi đua với cấp trên.
- Từng giáo viên có kế hoạch đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để giảm tỉ lệ học sinh yếu; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban thường vụ thành ủy và Nghị quyết 06-NQ/HU của Huyện ủy không để học sinh bỏ học ở trường tiểu học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật; triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 13/5/2012 của Thành ủy và Kế hoạch số 23-KH/HU ngày 24/8/2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, củng cố kết quả PCGDTH-ĐĐT, THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. Phấn đấu giữ vững và đạt đạt tỉ lệ kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở mức độ 2 theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT. Không có học sinh bỏ học.
- Có kế hoạch về tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường, chấp hành tốt Luật An toàn giao thông; triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường, thành lập câu lạc bộ dạy hát dân ca. Phấn đấu không có học sinh vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường. Thường xuyên giáo dục tốt nội dung giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và chăm sóc các di tích lịch sử, cách mạng được phân công... Tăng giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục thể chất, giáo dục môi trường, các kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn không để tệ nạn xấu xâm nhập học đường, thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn học đường. Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lịch sử địa phương.
- Nâng cao chất lượng việc thực hiện công tác kiểm định đánh giá chất lượng trường học được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và được kiểm tra lại đạt mức độ 2.
- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện học tập của học sinh, đổi mới về công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, bước đầu áp dụng kiểm tra định kỳ theo bộ đề ngân hàng đề. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học.
b) Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh đạt chuẩn KT-KN quy định. Chủ động thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung dạy học dạy đạt chuẩn KT-KN và phù hợp với từng đối tượng học sinh; tập trung phụ đạo HSY để nâng cao chất lượng dạy học theo kế hoạch số 26/KH-PGDĐT và kế hoạch của nhà trường đề ra trong giai đoạn 2011-2015; phối hợp với Ban đại diện CMHS có kế hoạch tổ chức tốt bồi dưỡng học sinh giỏi trong buổi học thứ 2, giảm tỷ lệ học sinh yếu dưới 1%, đạt chỉ tiêu học sinh giỏi các cấp đã đăng ký với cấp trên. Có giải pháp cụ thể trong công tác xã hội hoá giáo dục để thực hiện tốt CT 24-CT/TU và NQ 06-NQ/HU, không có học sinh bỏ học.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới (từ khối 3 -> 5); tạo điều kiện cho GVTA học tập và bồi dưỡng đạt trình độ B2 để đủ năng lực dạy học chương trình mới. Phát huy tốt hiệu quả của phòng lap dạy học TA để học sinh đảm bảo tốt 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết. Đồng thời chỉ đạo tốt việc ra đề kiểm tra định kỳ môn TA đúng theo tỷ lệ của 4 kỹ năng mà Bộ GD&ĐT quy định.
- Tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh lớp 1, 2 để duy trì dạy học đạt hiệu quả chương trình tiếng Anh làm quen theo đề án Victoria ở năm thứ 2.
- Có kế hoạch đầu tư từng bước về thiết bị dạy học để xây dựng thư viện đạt chuẩn tiên tiến đến cuối năm 2015.
- Cụ thể hoá và thực hiện phù hợp với điều kiện nhà trường để đạt hiệu quả chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thường xuyên giữ vững và nâng cao chất lượng công tác Đội thiếu niên và nhi đồng đạt cuất sắc và dẫn đầu cấp huyện; tăng cường giáo dục và rèn kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thiếu niên, củng cố và giữ vững các nề nếp học đường, không để tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong từng lớp học.
- Tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu trong năm học 2013-2014 được thành phố kiểm tra và công nhận lại đạt CQG mức độ 2 sau 5 năm.
- Triển khai công tác kiểm định chất lượng đạt hiệu quả, hướng dẫn GV làm tốt công tác tự đánh giá, phấn đấu được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2 vào cuối năm học.
- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục theo tinh thần Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 15-KH/TU của Thành Ủy và Kế hoạch 23-KH/HU của Huyện ủy. Đảm bảo tăng tỷ lệ các tiêu chuẩn PCGDTH-ĐĐT đạt mức độ 2 theo TT 36/2009/TT-BGDĐT. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học và GD học sinh để duy trì sỹ số, huy động tốt các nguồn lực để giúp đỡ tốt các đối tượng học sinh thuộc đối tượng chính sách, không có bỏ học.
- Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, thực hiện tốt công tác chăm sóc di tích lịch sử “Chiến tích Bàu Năng” theo phân công của PGD và địa phương, tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp các ngày lễ trong năm. Củng cố và phát triển cảnh quan sư phạm nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp và an toàn; giữ vững đạt trường học thân thiện xuất sắc. Tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động thể dục thể thao, chọn lựa, phát hiện và bồi dưỡng đội tuyển đạt thành tích cao ở các cấp như đã đăng ký chỉ tiêu thi đua với PGD.
c) Các giải pháp thực hiện:
- Tiếp tục riển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”. Xác định rõ yêu cầu làm đúng theo tinh thần “5 xây”, “3 chống” với từng vị trí công tác.
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tất cả các nội dung này đều có cam kết của cá nhân và đánh giá cụ thể từ tổ CM đến nhà trường. Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục nhà trường. 100% CB,GV,NV thiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tự giác trong học tập và sáng tạo để có kỹ năng làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có CB,GV,NV vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tổ chức bàn giao chất lượng học sinh một cách cụ thể để kiểm soát lẫn nhau thực hiện chất lượng GD, đồng thời trách sự đùn đẩy về chất lượng và chạy theo thành tích thiếu trung thực, phát huy trách nhiệm cá nhân về chất lượng của lớp học, môn học được phân công. Đánh giá đúng chất lượng học sinh, không để học sinh không đạt chuẩn KT được lên lớp.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn học để tham gia giao lưu và thi ôlimpíc đạt hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
+ Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.
+ Tổ chức lễ khai giảng năm học mới với phần “Lễ” và phần “Hội” gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
+ Tập trung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Tổ chức diễn đàn để học sinh đóng góp xây dựng trường, lớp.
+ Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chú trọng trồng thêm cây xanh, cây cảnh để tạo cảnh quan, bóng mát, nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh được đảm bảo sạch sẽ thường xuyên; học sinh có thói quen biết tự dọn dẹp vệ sinh môi trường một cách thường xuyên.
+ Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường thông qua sinh hoạt truyền thống, trò chơi dân gian, hát dân ca; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương; thực hiện chăm sóc các công trình di tích lịch sử, văn hóa của địa phương được phân công chăm sóc chu đáo.
+ Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tạo dấu ấn tốt đẹp cho học sinh trước khi ra trường.
- Tổ chức cho 100% CB,GV,NV tham gia học tập và có nhận thức vững chắc các nội dung của NQ Đại hội Đảng các cấp; chấp hành đúng các chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước. Yêu cầu tất cả CB,GV,NV ghi chép cẩn thận, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng về đường lối phát triển – kinh tế xã hội qua các lần học tập chính trị và nghe thời sự.
- Tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định; tăng cường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục để phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Tập trung làm tốt các việc sau:
+ Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học. Tổ chức dạy học các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với đối tượng học sinh vùng nông thôn Hoà Khương, coi trọng thực hành, vận dụng ở mức độ đơn giản để không gây nhàm chán cho học sinh. Đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.
+ Thực hiện chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS...) vào các môn học và hoạt động GD đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập quá mức đối với học sinh và giáo viên.
+ Tiếp tục thực hiện chương trình môn Tin học tự chọn được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2003 của Bộ GD&ĐT cho học sinh lớp 3, 4 và 5 ở trường Phú Sơn 1. Có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để dạy học đạt chất lượng cao ơ môn Tin học.
+ Tham mưu, xây dựng kế hoạch, đảm bảo có các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên tiếng Anh (qua bồi dưỡng trình độ B2) để triển khai thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 về việc Phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020”; tổ chức dạy TA theo chương trình mới cho 100% học sinh từ lớp 3->5, bố trí giáo viên đảm bảo yêu cầu để thực hiện chương trình đạt hiệu quả.
+ Nội dung giáo dục địa phương: Các môn Đạo đức, Lịch sử, Địa lí thực hiện theo công văn số 5982/BGDĐT-GDTH ngày 07/7/2008 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 2721/SGDĐT-GDTH ngày 11/8/2008 của Sở GD&ĐT.
- Tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục đạo đức và ý thức chấp hành tốt pháp luật:
+ Về công tác GD đạo đức học sinh, giao Chi đoàn thanh niên, TPT Đội và GVCN thường xuyên cho học sinh học thuộc và làm đúng 5 nhiệm vụ học sinh, 5 điều BH dạy và các lời hứa đội viên.
+ Giáo dục và thực hành đúng kiến thức ATGT, PNTNTT trường học, phòng chống tội phạm và không có bạo lực học đường, không có TNXH.
+ Thực hiện tốt các nội dung giáo dục về văn hoá tư tưởng cho học sinh, GD thể chất, công tác y tế học đường và phòng chống dịch bệnh được thực hiện chu đáo...
- Nâng cao chất lượng PCGDTH-ĐĐT:
+ Trên cơ sở của Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GD&ĐT, nhà trường tiến hành rà soát cụ thể từng tiêu chuẩn để điều tra bổ sung, cập nhật và báo cáo một cách chính xác, trung thực đúng thực tế để thiết lập hồ sơ trình các cấp kiểm tra đúng quy trình và thủ tục để tiếp tục công nhận ở mức độ 2. Để đạt được hiệu quả của công tác này, tập trung các giải pháp đó là:
+ Điều tra nắm chắc từng hoàn cảnh cụ thể các đối tượng học sinh, có biện pháp giúp đỡ kịp thời để khắc phục về khó khăn của học sinh về kinh tế cũng như kiến thức của học sinh yếu.
- Về xây dựng trường chuẩn quốc gia:
Tiếp tục dựa vào Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá công nhận Trường TH đạt chuẩn quốc gia, nhà trường tiến hành rà soát từng tiêu chí để đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung kịp thời những tiêu chí còn chưa mạnh để thường xuyên giữ vững tiêu chuẩn của đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia mức 2.
d) Một số nhiệm vụ khác:
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ để đơn vị thường xuyên ổn định về nền nếp làm việc, khắc phục kịp thời những tồn tại khi có biểu hiện phát sinh. Trên cơ sở này làm và bình xét đúng các danh hiệu thi đua khen thưởng cũng như đánh giá từng CC-VC cuối năm học chính xác theo hướng dẫn của ngành quy định.
- Thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ trên mội lĩnh vực công tác, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ cơ quan để phát huy tinh thần sáng tạo của từng CC-VC trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
- Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản; tạo đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, cũng như các hoạt động giáo dục khác.
- Chủ động tham mưu với lãnh các cấp lãnh đạo để khắc phục kịp thời những tồn tại của đơn vị, bổ sung đầy đủ các điều kiện cho hoạt động giáo dục của đơn vị đạt kết quả tốt. Phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết tốt các điều kiện liên quan đến quyền lợi chính đáng của của học sinh và GV.
3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Tập trung vào bồi dưỡng tốt các phẩm chất đạo đức nhà giáo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đúng với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các quy chế của nhà trường đề ra.
- Đề cao trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ công tác được phân công thể hiện qua khối lượng và chất lượng công tác ở khâu cuối cùng.
- Nhà trường tích cực động viên và tuyên dương khen thưởng kịp thời những sáng tạo khoa học trong công tác của đội ngũ với việc mang lại kết quả cao các nhiệm vụ vủa đơn vị. Thường xuyên tạo cơ hội để CBQL và GV có cơ hội được học tập thuận lợi nhất để nâng cao cả về phẩm chất và năng lực công tác của từng thành viên trong đơn vị.
- Chú trọng trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục được kết hợp mạnh mẽ với những hiệu quả của ứng dụng CNTT để tạo cho các hoạt động của nhà trường ngày càng phong phú và sinh động. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học cho đội ngũ giáo viên.
- Tham mưu kịp thời với lãnh đạo PGD để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực theo đúng tiêu chuẩn chế độ lao động và cơ cấu của đơn vị; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ kế cận, dự nguồn các chức danh HT, PHT, tạo nguồn đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý cho những năm học tiếp theo. Chọn lựa bố trí và đào tạo các cán bộ giáo viên trẻ, có năng lực và trình độ.
- Tổ chức và tham gia tốt các hội thi giáo viên giỏi các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi…
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo để tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện, nhân viên phục vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp một cách thẳng thắn, trung thực và công bằng.
- Hàng tháng làm tốt công tác giáo dục pháp luật trong CC-VC, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” ở phiên họp HĐGD đầu tháng.
4. Công tác kế hoạch tài chính, tăng cường cơ sở vật chất
- Chủ động tham mưu với cấp trên trong quản lý tài chính theo đúng quy định, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, hông để xảy ra tình trạng thu chi trái quy định trong nhà trường. Thực hiện tốt tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách tài chính khoa học, đúng mục đích theo sự phân cấp giao quyền tự chủ về công tác tài chính để đảm bảo tốt các yêu cầu của hoạt động giáo dục đạt hiệu quả. Tuyệt đối không để hiện tượng tham ô, tham nhũng hoặc gây lãng phí xảy ra trong nhà trường.
- Thường xuyên rà soát và kịp thời điều chỉnh về quy hoạch mạng lưới trường lớp, của trường giai đoạn 2011-2020 để đảm bảo tính chính xác với quy hoạch của Ngành và địa phương. Thực hiện tốt công tác huy động, huy động lại, công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm của UBND huyện giao.
- Thực hiện tốt công tác duy tu, bổ dưỡng cơ sở vật chất trường học theo quy định, không để xảy ra tình trạng nhếch nhác mất vệ sinh trong trường học. Tham mưu với PGD từng bước đầu tư thay mới hệ thống bàn ghế học sinh tiểu học theo đúng tiêu chuẩn quy định của trường đạt chuẩn mức độ 2.
- Tham mưu với PGD&ĐT, UBND xã đề xuất với các cơ quan chức năng tiếp tục bố trí vốn để triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo các đề án đã phê duyệt đối với trường. Phối hợp thực hiện tốt việc lồng ghép các nguốn kinh phí, các đề án nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực giáo dục của địa phương.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực để phát triển nhà trường về mọi mặt, nhất là công tác tu sửa nhỏ CSVC và giúp đỡ học sinh khó khăn được đi học thuận lợi nhất. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị, các trường học có cam kết giúp đỡ cho giáo dục của nhà trường và của xã Hòa Khương theo Chương trình MTQG Nông thôn mới để tăng cường nguồn lục cho giáo dục.
B. NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ,
        CÁ NHÂN TRONG HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cụ thể nêu trên, trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học, tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp sau đây:
1. Về công tác tổ chức:
- Bố trí chuyên môn đúng người, đúng việc, rõ ràng, công khai, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức.
- Chú trọng về đồng đều chuyên môn giữa các tổ, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao chất lượng tay nghề và hiệu quả công tác.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức đúng điều lệ nhà trường. Bố trí, chọn cán bộ đúng theo hướng dẫn của Nhà nước và của ngành, đảm bảo đủ năng lực và phẩm chất để đảm trách công tác được giao.
- Thường xuyên xây dựng và củng cố tốt khối đoàn kết, thống nhất trên tinh thần phê và tự phê, xử lý đúng các hành vi thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu tinh thần tách nhiệm gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.
- Quản lý CB,GV,NV đúng pháp lệnh công chức, nội quy, quy chế làm việc cơ quan và các văn bản pháp quy của ngành về công tác QL và xây dựng đội ngũ nhà giáo.
- Toàn thể CB,GV,NV được quán triệt đầy đủ các văn bản Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015; Qui định đánh giá CM-NV của GV tiểu học theo QĐ 14/QĐ-BGD.
- Thành lập các ban tư vấn để thực hiện các nhiệm vụ GD của nhà trường đạt hiệu quả.
2. Biện pháp vận động thi đua: 
- Trong thi đua thực sự dân chủ, trung thực và công bằng, công tác khen thưởng và kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng việc. Giải quyết thoả đáng giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
- Các thành viên trong hội đồng thi đua gương mẫu thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu thi đua, đánh giá thực chất, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Với cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích ttrong giáo dục”
- Thực hiện tốt chế độ thi đua của Nhà nước và của trường cho thành tích đạt được trong năm học.
- Xây dựng cụ thể các chỉ tiêu thi đua phù hợp 4 đợt trong suốt cả năm học, trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ năm học của nhà trường, để đánh giá xếp loại chính xác, công bằng.
3. Công tác chỉ đạo của ban giám hiệu:
- Trước hết BGH phải kiện toàn bộ máy tổ chức và quản lý đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng cơ cấu và đúng tiêu chuẩn cán bộ. Hạn chế thấp nhất sự chồng chéo trong công tác và quản lý điều hành, tránh sự vị nể cá nhân, đảm bảo lợi ích tập thể, thật sự mạnh về công tác tổ chức và cán bộ.
- BGH xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ năm học của ngành, phù hợp với điều kiện nhà trường và được sự thông qua đóng góp ý kiến của từng thành viên CC-VC, tổ chuyên môn và Hội đồng trường bằng hình thức Hội nghị CC-VC từ tổ CM trở lên.
- Trong chỉ đạo chuyên môn, phải bám sát nội dung chương trình, linh động trong việc dùng SGK (nghiên cứu kỹ cấu trúc chương trình SGK của từng lơp, từng môn và toàn cấp để chỉ đạo khoa học, sát thực). Thường xuyên năng động sáng tạo cải tiến phương pháp dạy học, xây dựng và triển khai các chuyên đề củng cố kỹ năng sư phạm cho GV. Tăng cường dự giờ, thăm lớp và chỉ đạo tốt công tác thao giảng, xây dựng tiết dạy minh hoạ, rút kinh nghiệm để đi đến thống nhất với từng giáo viên.
- Tổ kiểm tra chuyên môn xây dựng tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ; kiểm tra viên có kế hoạch kiểm tra cá nhân để BGH duyệt cụ thể. Tư vấn và thúc đẩy sau kiểm tra một cách kịp thời; xử lý đúng các hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đánh giá CM-NV GV đúng với QĐ số 14/2007/QĐ/BGD&ĐT về xếp loại giờ dạy, xếp loại toàn thể CB,GV,NV cuối năm đúng với 4 loại: Xuất sắc, khá, trung bình, kém .
- Triển khai tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá theo đúng các nội dung mà ngành đã triển khai như GD-ATGT, GD môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bệnh học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, PCTNTT...
4. Trách nhiệm của CB,GV,NV trong nhà trường:
- Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành các cấp; kế hoạch năm học cuả nhà trường, mỗi CB,GV,NV nêu cao vị trí vai trò của mình, phát huy thành quả của năm học trước, bằng sự nổ lực phấn đấu tự giác của của bản thân, tự chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt.
- Mỗi thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp có nhận thức đúng đắn nhiệm vụ chính trị và thiên chức của mình là ra sức thi đua dạy tốt để có kết quả học tốt. Xác định đúng trọng tâm, mục tiêu của tiết dạy, 100% giáo viên lên lớp có giáo án chất lượng, có đồ dùng dạy học, thiết kế tốt các hoạt động dạy học để tổ chức tốt hoạt động học tập của học sinh với việc tự phát hiện và lĩnh hội kiến thức. Thường xuyên đảm bảo thời gian lên lớp, từng tiết dạy, coi trọng đồng đều giữa các môn học. Tạo điều kiện để học sinh học tốt môn học năng khiếu, anh văn và tin học. Tăng cường công tác kiểm tra, chấm bài của học sinh chu đáo. Đánh giá xếp loại học sinh đúng qui chế của Bộ GDĐT đề ra tại TT 30/TT-BGDĐT. Xếp loại vở sạch chữ đẹp đúng tiêu chuẩn và kịp thời theo công văn CV 1386 của Sở GDĐT. Mỗi giáo viên phải có bộ giáo án đẹp và có chất lượng.
- Ngoài ra, gíao viên không chỉ dự giờ ở tổ, ở nhà trường mà còn có kế hoạch giờ ở đồng nghiệp để có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, ít nhất dự giờ được 40 tiết/ năm học/GV (Tức là 4 tiết/ tháng). Không có tình trạng nhầm lẫn trong chấm điểm, ghi điểm, xếp loại học sinh sai quy chế. 100% giáo viên coi trọng việc tự bồi dưỡng CM-NV như học tập ở tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, tham gia học tập nâng chuẩn, mỗi GV phải có 1 đề tài SKKN về cải tiến phương pháp dạy học hoàn thành vào cuối tháng 11/2014… đến cuối năm học toàn thể giáo viên phải vững vàng về chính trị, mạnh về chuyên môn.
- Đặc biệt, giáo viên là người hình thành cho học sinh về mặt nhận thức và nhân cách, về truyền thống và đạo lý làm người. Vì vậy, mỗi thầy cô giáo phải luôn gần gũi học sinh, hết lòng vì học sinh, coi học sinh là con em của mình, tổ chức xây dựng nền nếp lớp đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Có các biện pháp chủ nhiệm lớp như: đôi bạn học tốt , tổ nhóm chăm ngoan, thực hiện khẩu hiệu “Đến lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài”. Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch phối hợp với GV bộ môn và PHHS để chăm lo dạy dỗ chu đáo HS của lớp mình, thực hiện tốt chế độ liên lạc giữa nhà trường với PHHS. Giáo viên chủ nhiệm là người có trách nhiệm tổ chức, động viên học sinh, tổ chức tốt các phong trào học tập và hoạt động GD khác để hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là HS yếu.
5. Đối với nhân viên:
- Thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên có kế hoạch và tham mưu kịp thời với BGH để có ý kiến chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của bản thân.
- Chăm lo bảo quản tốt CSVC và cảnh quang từng khu vực trường. Kịp thời sửa chữa những hư hỏng để phục vụ đủ điều kiện cho công tác dạy và học.
- Thư viện - thiết bị phục vụ tốt các điều kiện về SGK, nghiệp vụ, dụng cụ giảng dạy cho từng giáo viên. Kịp thời tham mưu với nhà trường, Hội PH hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho giáo viên và học sinh.
- VT-GV-PC: sắp xếp và bảo quản tủ hồ sơ khoa học, theo dõi cập nhật tình hình học sinh, thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều, lưu trữ hồ sơ cẩn thận, đầy đủ, khoa học.
- Bộ phận tài vụ-CSVC: Tham mưu kịp thời với BGH, giải quyết kịp thời, đúng đủ chế độ với CBCC, thu chi đúng pháp lệnh tài chính, công khai trước tập thể, quyết toán đúng hạn và đúng qui định. Thực hiện tốt giao chỉ tiêu thu chi các khoản kinh phí mà PGD đã giao. Tham mưu với lãnh đạo địa phương, CMHS để sửa chữa nhỏ như: sửa chữa điện, bắt quạt cho các phòng bị hư hỏng, cải tạo quang cảnh trường học. Phối hợp với các bộ phận công tác, tổ chuyên môn có giải pháp phục vụ chu đáo cho công tác dạy và học.
6. Đối với tổ chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ chuyên môn trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, tổ trưởng chuyên môn chủ động đi đầu trong công tác, thể hiện sự am hiểu về chuyên môn, có bản lĩnh, năng lực quản lý và điều hành, có kế hoạch kiểm tra và triển khai hoạt động trong phạm vi của tổ.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đúng điều lệ; trọng tâm là đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chuyên môn chuẩn bị chu đáo nội dung cho mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn sát với nhu cầu đòi hỏi thực tế của đa số giáo viên và học sinh. (Chú trọng thường xuyên nâng cao chất lượng học sinh yếu, tập trung chỉ đạo tốt các đợt sử lý chất lượng học sinh từ GV đến tổ và toàn trường). Mỗi tháng phải thao giảng trước tổ CM được 2 tiết và chấp hành tốt thao giảng HĐGD khi được nhà trường phân công.
- Thường xuyên đôn đốc các thành viên của tổ thực hiện tốt qui chê chuyên môn.
- Chú trọng việc phân công giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao tay nghề. Đặc biệt là khâu giúp đỡ nhau dạy minh hoạ (chú trọng dạy minh họa bằng BGĐT), các danh hiệu đăng ký giáo viên giỏi. Mỗi tháng phải triển khai 1 BGĐT/ 1 tổ.
- Tham mưu kịp thời với BGH để nhanh chóng khắc phục kịp thời những tồn tại của tổ và từng giáo viên.
- Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, chú trọng khâu nghiên cứu nội dung chương trình, SGK, chuẩn KT-KN, các điều kiện phục vụ cho tiết dạy và các phương pháp tổ chức cho học sinh trong lĩnh hội kiến thức. Lên kế hoạch làm đồ dùng dạy học cho từng tuần và sử dụng có hiệu quả.
7. Đối với đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Kiện toàn xây dựng tổ chức Liên - Chi đội đúng Điều lệ đội, tham mưu trang bị kịp thời một số thiết bị cần thiết cho hoạt động đội .
- Anh, chị phụ trách nắm vững kế hoạch hoạt động của nhà trường và đề ra nhiệm vụ cụ thể của chi đội mình (nhất là đợt sinh hoạt chủ điểm đã được ghi trong nhiệm vụ năm học của trường và Đội).
- Xây dựng tốt chỉ tiêu thi đua cho từng chi đội, đa dạng hoá hình thức hoạt động, phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các phong trào “giờ học tốt” chào mừng các ngày lể lớn trong năm. Giáo dục tốt truyền thống dân tộc, truyền thống của đội và giáo dục tốt 5 điều Bác Hồ dạy để các em phấn đấu thành con ngoan trò giỏi, người đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Kịp thời tham mưu để lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tốt đáp ứng các nhu cầu hoạt động của đội cả về vật chất lẫn tinh thần.
8. Đối với Công đoàn, Chi đoàn: Chủ động phát huy vai trò, chức năng của mình, trên cơ sở đó làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn; Vận động đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm”. Đẩy mạnh cuộc vận động dân chủ hoá nhà trường, thực hiện công khai hoá các hoạt động GD của nhà trường để toàn thể CB,GV,NV thực sự làm chủ lớp học và nhà trường với tinh thần “CC-VC biết, CC-VC bàn, CC-VC làm và CC-VC kiểm tra”.
Để làm được các nhiệm vụ và giải pháp nói trên của năm học 2014-2015, chính là chúng ta đã thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Phong trào TĐ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đó cũng là thực hiện tốt nền nếp hoạt động của đơn vị “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy và trò ra trò”; đồng thời chúng ta thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, học tập và sáng tạo”.
C. KIẾN NGHỊ
1. Đối với UBND huyện và ngành GD Huyện:  
a) Đề xuất với UBND huyện:
- Hiện nay hệ thống tường rào tại điểm trường Phú Sơn 3 có 100m trước đây làm bằng sắt, làm quá lâu, bị mục nát, mặc dù nhà trường đã đầu tư sửa chữa nhiều lần, nay bị hư hỏng nặng;
- Ở điểm trường Phú Sơn 1 thiếu nhà để xe cho CB,GV,NV; đồng thời, dãy phòng học hướng đông ở điểm trường này hệ thống cửa sổ bằng gỗ đã xây dựng từ năm 2001 bị tạt mưa, chất lượng gỗ kém, bị mối ăn hư hỏng nặng, nhà trường và UBND xã đã khắc phục được 9 bộ/ 20 bộ. Nhưng hiện nay kinh phí của trường rất khó khăn đề nghị PGD&ĐT huyện và các cơ quan chức năng bổ sung kinh phí tu sửa thay thế cho nhà trường để đảm bảo về CSVC theo quy định của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT về kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và xây dựng thư viện đạt tiên tiến.
b). Đề xuất với PGD&ĐT:
- Hiện nay bàn, ghế đọc sách của học sinh trong phòng đọc là bàn học sinh cũ nên không đúng quy cách. Kính đề nghị PGD bổ sung để đạt chuẩn tiên tiến.
- Về bàn ghế học sinh, đề nghị PGD sớm bổ sung bàn ghế đạt chuẩn quy định theo TT26/2012/TT-BGDĐT.
- Trong năm học 2014-2015, Trường tiểu học Hòa Khương 2 được giao nhiều nhiệm vụ lớn như kiểm tra công nhận lại trường CQG mức 2 và đánh giá ngoài KĐCLGD, xây dựng thư viên tiên tiến, do đó nguồn kinh phí đầu tư cho nhiều hạng mục, vì vậy kính đề nghị PGD giao bổ sung thêm kinh phí cho đơn vị.
2. Đối với địa phương:
- Do kinh phí của hội phụ huynh không có và nhà trường không còn thu học phí, nên rất khó khăn về kinh phí hoạt động. Do vậy đề nghị UBND xã cần có nguồn kinh phí động viên kịp thời cho các danh hiệu thi đua xuất sắc của HS và GV để khuyến khích phong trào GD của địa phương.
- Hằng năm có nguồn kinh phí hỗ trợ GD nhất định để tổ chức gặp mặt với số GV công tác nhiều năm tại địa phương nghỉ hưu hoặc chuyển trường đi nơi khác.
Trên đây là nội dung Phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm học 2014-2015 của Trường TH Hoà Khương 2. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm học đề ra, chắc chắn còn đòi hỏi ở mỗi chúng ta có những đóng góp tích cực hơn. Nhất là trong Hội CC-VC từ tổ CM đến toàn trường, mỗi thành viên cần thể hiện ý chí, tập trung trí tuệ, bàn bạc, làm sáng tỏ những mặt mạnh, mặt yếu, lường trước những khó khăn để có biện pháp khắc phục tốt. Đặc biệt nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của ngành cấp trên cũng như lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Sự đóng góp tận tình của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là Hội cha mẹ học sinh.
Những nhận định, đánh giá sáng suốt trong Hội nghị CC-VC là nhân tố quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường TH Hoà Khương 2 và cũng chính là đáp lại lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân địa phương.
Nơi nhận:                                                                                Hiệu trưởng
-PGD, UBND xã (để B/C);
-Các tổ CM, bộ phận,
ĐThể (để T/H);
-Lưu: VT, HSKH (Khánh).
 
                                                                                              Ngô Hồng Khánh

Tác giả bài viết: Ngô Hồng Khánh

Nguồn tin: Nội bộ trường Tiểu học Hòa Khương 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài