Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 12/2015

Thứ sáu - 04/12/2015 09:43
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 115 /KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 03 tháng 12 năm 2015
   
 
                                                                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015

 
 
 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016; Lịch công tác tháng 12/2015 của PGDĐT huyện Hòa Vang và nội dung buổi giao ban Hiệu trưởng ngày 01/12/2015 tại Phòng GD&ĐT,  trường tiểu  học Hoà Khương 2 xây dựng Kế hoạch và lịch công tác tháng 12 năm 2015 như sau:
I. Công tác chính trị tư tưởng:
1. Tuyên truyền tốt về ý nghĩa 26 năm ngày quốc phòng toàn dân và Kỉ niệm 71 năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12/1944-22/12/2015. Phát động toàn  trường học sinh thực hiện tốt nề nếp, kỉ luật theo gương anh bộ đội Cụ Hồ.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “đối xử bình đẳng, thân thiện, không kỳ thị với người bị nhiễm HIV”.
3. Tổ chức sơ kết thi đua HKI, họp PHHS các lớp chủ nhiệm, triển khai phong trào thi đua yêu nước HKII (từ 01/01/2016 đến kết thúc cuối năm học); tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua 2 tốt, tăng cường nâng cao chất lượng học sinh, bồi dưỡng  học sinh giỏi tham gia các cuộc giao lưu trên mạng, Tiếng Anh, Tin học, Toán và môn Văn và các môn học theo quy định khác do cấp trên tổ chức;  khảo sát GVG cấp trường, viết và áp dụng SKKN, làm và sử dụng ĐDDH...
4. Tuyên tuyền tốt Ngày giáo dục pháp luật”:
- Công văn số 591/KH-PGDĐT Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2015-2016 ngày 02 tháng 11 năm 2015 Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang xây dựng chương trình kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015-2016.
- Công văn số 592/PGDĐT-TH Về việc rà soát lại danh sách học sinh khuyết tật và lập hồ sơ cá nhân ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. 
- Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- Công văn số 600/PGDĐT-TH ngày 04 tháng 11 năm 2015 của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học năm học 2015-2016.
- Quyết định số 9243/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân  huyện Hòa Vang. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Công văn số 3984/SGDĐT-KHTC, ngày 05 tháng 11 năm 2015, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Về việc tham gia hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh mức thu học phí.
- Quyết định số 8299/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Quyết định phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020.
- Công văn số 4019/ SGDĐT-GDTX-CN&ĐH, ngày 09 tháng 11 năm 2015, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Về việc chấn chỉnh việc kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
- Công văn số 618/PGDĐT-THCS, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc triển khai tháng hành động cao điểm. ”Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”
- Công văn số 625/PGDĐT-THCS, ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc ủng hộ các xã miền núi huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới.
- Công văn số 100-CV/HU, ngày 18 tháng 11 năm 2015 Bí thư huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc chấn chỉnh việc đi học của CBCCVC.
- Công văn số 637/PGDĐT-CNTT, ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc cử cán bộ quản lý tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục.
- Công văn số 639/PGDĐT-TCCB, ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc chấn chỉnh việc đi học của CB,CC,VC.
- Công văn số 651/PGDĐT-THHC, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam.
- Công văn số 159/TB-HTT&BVQTE, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Hội từ thiện &BVQTE thành phố Đà Nẵng. Về việc thực hiện chương trình”Ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ bỏ học”
- Công văn số 653/PGDĐT-THCS, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc  giám sát xây dựng môi trường không thuốc lá.
- Công văn số 650/PGDĐT-THHC, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc  rà soát thống kê hiện trạng cây xanh trong ngành GD&ĐT huyện Hòa vang năm 2015.
- Công văn số 652/PGDĐT-CNTT, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tập huấn nâng cao năng lực sử dụng và khai thác thông tin điện tử.
- Công văn số 654/PGDĐT-THHC, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc khảo sát hồ sơ tài liệu.
- Quyết định số 269/QĐ-PGDĐT Quy định về việc phân công nhiệm vụ của chuyên viên, nhân viên Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. Công tác tổ chức:
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015); Tổ  chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng phòng chống HIV/AIDS.
2. Tập trung ôn tập và kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm học 2015-2016.
3. Tham gia giải thể thao các cấp tổ chức.(nếu có)
4. Tiếp tục khảo sát giáo viên giỏi cấp trường; Hoàn thành SKKN nộp về BGH để xét đề tài SKKN nộp về PGD.
5. Hoàn thành các dữ liệu XMC, PCGD để cấp trên kiểm tra.
6. Kiểm tra  nề nếp công tác dạy và học; Kiểm tra chuyên đề; HĐSP giáo viên.
7. Sơ kết học kỳ 1; Họp PHHS các lớp chủ nhiệm; Thống kê các biểu mẫu giữa năm  học 2015-2016
8. Tuyên dương điển hình việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ Cán bộ-giáo viên- công nhân viên.
9. Họp xét thi đua công bằng, dân chủ theo  quy chế  thi đua khen thưởng đã ban hành.
10. Làm kê khai tài sản của HT, PHT và KT đúng quy định (theo lịch công tác).
11. Kiểm kê tài sản 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016.
12. Lập tờ trình trường học xanh trình, trình lên các cấp phê duyệt.
13. Tăng cường xây dựng trường được kiểm tra công nhận lại sau 5 năm trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đánh giá ngoài.
14. Đón đoàn kiểm tra định kỳ công tác PCGD-XMC năm 2015.
 
III. Nhiệm vụ chính trị:
1. Công tác  chuyên môn:
 1. Lên đề cương, tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá  nhận xét học sinh- cuối học kỳ 1 năm học 2015-2016 (theo biên chế năm học và lịch công tác chuyên môn). Thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật đề kiểm tra (Phó hiệu trưởng làm cam kết với  tổ  trưởng, tổ phó  ra đề kiểm tra cuối HK1 theo công văn 667/PGD ĐT-TH, ngày 30 tháng 11 năm 2016 của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2015-2016 cấp Tiểu học).
2. Tăng cường BDHSG và tham gia tốt các vòng thi IOE và Violimpic, Tiếng Anh, Giải Toán, Văn …qua mạng  như  Phòng giáo dục  đã  hướng dẫn.
3. Tăng cường kiểm soát, tư vấn  giáo viên thực hiện tốt  thông tư 30. PHT bàn với TTCM nghiên cứu  chuyên đề gọn, dễ hiểu để thống nhất cho giáo viên.
4. Viết và hoàn thành chấm SKKN cấp trường.
5. Các tổ CM thực hiện tốt SKKN tổ CM, báo cáo thống kê định kỳ CHKI.
6. Tiếp tục khảo sát  giáo viên giỏi phần thực hành cấp trường (số giáo viên cấp trường còn lại).
7. Củng cố và tăng cường hoạt động Websie trường để PGD kiểm tra và xét thi đua.
8. Thầy Trung (GVTH) nhập hoàn thành dữ liệu phần mềm Vn.edu và cô Vân văn thư hướng dẫn giáo viên cập nhật điểm, nhận xét vào phần mềm…
9. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục. Chú trọng kiểm tra thực hiện  quy chế đánh giá học sinh theo TT 30. Phối hợp địa phương kiểm tra công tác dạy thêm học thêm để huyện kiểm tra đột xuất.
10. Các tổ chuyên môn thẩm duyệt thiết kế ĐDDH để đầu tháng 01/2016 mời BGH,  kiểm tra  có biện pháp đầu tư thi đạt hiệu quả (xem đây là hội thi cấp trường).
2. Công tác chủ nhiệm:
1. Giữ vững các nề nếp lớp và các phong trào giúp bạn trong học tập. Ôn tập chu đáo cho học sinh. Chú ý tình hình học sinh có biểu hiện vi phạm đạo đức trong lớp, trong trường.  Ngăn ngừa và tránh tình trạng xảy ra tai nạn thương tích... để có biện pháp  giáo dục hiệu quả.
2. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giúp đỡ các đối tượng học sinh đạt chuẩn KT-KN theo TT 30, nhất là  học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, học yếu, khó khăn... để thực hiện tốt CT 24 và NQ 06.
3. Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường. Thực hiện tốt các nội dung cơ bản về xây dựng trường học, lớp học thân thiện,  học sinh  tích cực. Chấm bài và đánh giá lớp học thân thiện đúng quy định cuối HKI. Lưu ý: về việc hướng dẫn học sinh giữ  vệ sinh môi trường. Trang trí thêm cây xanh trong lớp học.
4. Thường xuyên thay đổi nội dung trên bảng trang trí lớp, chăm sóc cây cảnh…
5. Tuyên truyền tốt phòng chống HIV và tác hại của ma tuý xâm nhập vào trường học; phòng bện theo mùa, bệnh đau mắt đỏ, bệnh sốt xuất huyết, tay-chân-miệng phòng chống vật liệu nổ, trò chơi nguy hiểm.
6. Hợp đồng và phối hợp với trung tâm y tế  xã Hòa Khương khám sức khỏe cho 523 học sinh toàn trường.
3. Công tác đoàn thể:
a) Công đoàn:
- Cùng HĐTĐ hoàn thành xét thi đua CKI (có lịch cụ thể sau); tổ chức sơ kết học kỳ I.
- Thực hiện SKHKI.
- Vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của CB,GV,NV (như: thu nhập tăng thêm, nâng lương, thâm niên...).
- Cùng nhà trường thăm đơn vị kết nghĩa, tham gia đình  giáo viên có chồng là bộ đội.
- Cùng nhà trường thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU và NQ 06-NQ/HU về việc đẩy mạnh công tác giúp đỡ học sinh nghèo,  học sinh bỏ học, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn TPĐN.
b) Công tác Đoàn - Đội và y tế trường học:
- Giáo dục tốt truyền thống nhân 71 năm ngày 22/12. Cụ thể là: Tặng quà đơn vị bộ đội kết nghĩa, mời cựu chiến binh báo cáo truyền thống QĐNDVN.
- Thực hiện tốt kế hoạch công tác đội do Hội đồng Đội của huyện đề ra.
- Trong  giờ chào cờ, nghiệp vụ y tế  phối hợp TPT Đội đánh giá và triển khai tốt công tác y tế trường học và VSMT...
- Tuyên truyền tốt phòng chống HIV và tác hại của ma tuý xâm nhập vào trường học; phòng bện theo mùa, bệnh đau mắt đỏ, tay-chân-miệng, sốt xuất huyết phòng chống vật liệu nổ, trò chơi nguy hiểm trong KHCN.
- Cùng với nhà trường hợp đồng Trung tâm y tế  xã  Hòa Khương  khám sức khỏe cho 523 học sinh toàn trường.
- Chuẩn bị tốt các số liệu để xếp loại TĐCKI.
4. Các bộ phận khác:
a) Văn thư, giáo vụ,  phổ cập:
- Thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý nhân sự.
- Văn thư, các bộ phận thực hiện tốt báo cáo thống kê định kỳ giữa năm học và thông tin 2 chiều.
- Nắm vững nội dung công văn số 2694/HD-SNV ngày 18/11/2014 của Sở Nội vụ về sắp xếp hồ sơ công việc (64 trang);
- Thu nhận và sắp xếp bài KTĐKCKI; sắp xếp phòng lưu trữ ngăn nắp.
- Phối hợp với KT, CSVC, TV-TB để chuẩn bị số liệu XDKH 2016-2017.
- Chuẩn bị chu đáo cho công tác KT-PCGD 2015  của các cấp theo lịch công tác .     b) Công tác tài vụ cơ sở vật chất:
- Thực hiện kiểm kê sách, thiết bị và tài sản 0h00 ngày 01/01/2016; sơ kết và báo cáo kết quả hoạt động thư viện cuối học kỳ I.
- Kiểm tra và rút hết kinh phí 2015, chuẩn bị quyết toán kinh phí tất các khoản đến ngày 31/12/2015 để  báo cáo công khai trước HĐGD.
- Đảm bảo chế độ công khai theo TT09 để PGD huyện kiểm tra. Xác lập hồ sơ theo dõi thu chi đúng quy định.
- Làm bảng dự toán thu chi 2016 kể cả trong và ngoài ngân sách. (Lưu ý phải có bảng dự toán chi của tất cả các bộ phận công tác. Tập trung ưu tiên cho chuyên môn và một phần  xây dựng  trường học xanh). Không để sót kinh phí năm 2015.
- Theo dõi chế độ dạy thay, hộ sản Học kì I năm 2015 (nếu có).
c) Thư viện - thiết bị:
- Tiếp tục duy trì và củng cố các hạng mục XDTVTT theo kế hoạch;
- Tổ chức  thi ĐDDH giao tổ trưởng CM thẩm duyệt trước như đã nêu trên trong hội thi cấp trường.
- Phục vụ tốt bạn đọc và các điều kiện giảng dạy của  giáo viên.
- Làm dự kiến mua sắm năm 2016.
- Tiến hành kiểm kê 0h ngày 01/1/2016 theo chế độ quy định.
d) Công tác bảo vệ phục vụ: Cần tăng cường công tác bảo vệ, nhất là dịp cuối năm.  Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt vệ sinh môi trường;  huống dẫn học sinh lấy nước và uống nước đúng nơi quy định, tu sửa kịp thời những hư hỏng nhỏ, phục vụ các hoạt động...
Trên đây kế hoạch công tác tháng 12 đề nghị các thành viên trong Hội đồng tường, trường tiểu học Hòa Khương 2 thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
-Toàn thể CBCC (để TH);                                                              (Đã ký và đóng dâu)
- Đăng Website trường;                                                                    
-Lưu: VT và KH (Ngân)                                                           
 
 
               Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài