Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 10/2016

Thứ tư - 05/10/2016 23:08

         UBND HUYỆN HÒA VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
 

Số: 149/KH-THHK2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Hòa Khương, ngày 02  tháng  10  năm 2016

                                  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Tháng 10 năm 2016


Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 10 năm 2016

1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. (Ngày 02 tháng 10 năm 2016)

- Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Tháng phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Phát động tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 02/9/2016 đến hết ngày 09/9/2016.

- Tổ chức giải HKPĐ cấp trường, tập luyện tham gia thi cấp cụm (theo kế hoạch)

- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.

- Tham gia thi thiết kế bài giảng Elearning cấp thành phố.

- Khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch cải tiến KĐCL; Trường học xanh; Trường chuẩn quốc gia mức độ 2…

- Đón các đoàn kiểm tra cơ quan văn hóa, Công đoàn, Trường học xanh…

- Nộp hồ sơ các loại quỷ PHHS, VSMT, Anh Văn (Victoria) lớp 1,2 về phòng tài chính kiểm tra.

2. Triển khai và thực hiện tốt “ngày pháp luật tháng 9 năm 2016

- Chỉ thị số: 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

- Công văn số 561/PGDĐT-TH ngày 29 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 560/PGDĐT-TH ngày 29 tháng 8 năm, 2016 về việc lịch công tác trọng tâm cấp Tiểu học năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 554/BC-PGDĐT ngày 29 tháng 8 năm, 2016 về việc báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 cấp tiểu học của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Quyết định số 3367/QĐUBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 Về việc ban hành quy chế thực hiện hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Hòa Vang của UBND huyện Hòa Vang.

- Công văn số 565/PGDĐT-TH ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc  chương trình hoạt động thư viện thiết bị tiểu học năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 576/PGDĐT-THHC ngày 06 tháng 9 năm, 2016 về việc duyệt kế hoạch năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 11/LT-PGDĐT-CĐGD ngày 08 tháng 9 năm, 2016 về việc  hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức-Viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT và công đoàn Giáo dục huyện Hòa Vang.

- Công văn số 4421/BGDĐT-TTr ngày 9 tháng 9 năm 2016 về việc  thông báo kế hoạch kiểm tra của Bộ GD&ĐT.

- Quyết định số 108/QĐ-LĐLĐ ngày 12 tháng 9 năm, 2016  về việc thành lập đoàn kiểm tra cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa và kiểm tra toàn diện công đoàn cơ sở năm 2016 của Liên đoàn lao động huyện Hòa vang.

- Công văn số 1380/UBND-VP ngày 15 tháng 9 năm, 2016 về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng  cháy ngày 04 tháng 10 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang.

- Công văn số 627/PGDĐT-TCCB  ngày 15 tháng 9 năm, 2016 về việc  tổ chức lớp tập huấn công tác xác lập, quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động các trường Mầm non, TH,THCS của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 647/PGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 9 năm, 2016 về việc khảo sát triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Kế hoạch số 3500/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm, 2016 về việc tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng Đà Nẵng năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng.

- Công văn số 205/UBND-TCKH ngày 22 tháng 9 năm, 2016 về việc kiểm tra một số khoản thu ngoài ngân sách tại trường học của Phòng tài chính huyện Hòa Vang.

- Công văn số 666/PGDĐT-CNTT ngày 22 tháng 9 năm, 2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 2095/STC-QLNS ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ giảm định mức giờ dạy cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các trường học của sở tài chính thành phố Đà Nẵng.

- Công văn số 673/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm, 2016 về việc công tác pháp chế năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 244/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Kế hoạch  số 01/KH-BCĐ ngày 27 tháng 9 năm, 2016 về việc thực hiện nghị định 20/NĐ-TTg Thủ tướng chính phủ và thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-CMC của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang.

- Công văn số 673/PGDĐT-THHC ngày 27 tháng 9 năm, 2016 về việc báo cáo 3 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 năm học của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 687/PGDĐT-CNTT ngày 03 tháng 10 năm 2016 về việc thoong báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 689/PGDĐT-THCS ngày 03 tháng 10 năm 2016 về việc  tổ chức giải Thể thao học sinh năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.

- Công văn số 3589/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc  thông báo  cuộc thi  Tiếng Anh và Tin học năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

- Nhắc lại thông báo số 155-TB/HU ngày 19 tháng 9 năm 2016 của thường trực huyện ủy huyện Hòa Vang về việc kết luận của thường trực huyện ủy tại cuộc họp Ban thường vụ Huyện ủy huyện Hòa Vang.

- Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ chính trị.

- Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Đề án “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”.

- Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU ngày 24 tháng 8 năm 2016 củủy Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn huyện Hòa Vang.

- Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 24 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn huyện Hòa Vang.

- Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU ngày 06 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn huyện Hòa Vang.

- Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2016 về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ  chính trị (Khóa 12) Thực hiện chỉ thị  số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”

- Kết luận số 01-KL/HU ngày 17/8/2016 kết luận của Thường trực Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ quan, trường học”.

- Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 24/8 năm 2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn huyện hòa vang

3. Công tác chuyên môn:

- Tổ chức hội nghị  đại biểu PHHS toàn trường.

- Tiếp tục tham gia dự thi  giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp huyện trong tháng 10.

- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.

- Tổ chức dạy và học, kiểm  tra  nội bộ sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.

- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra trường học xanh…

- Phối hợp với  trạm y tế  xã Hòa Khương tổ chức  khám sức khỏe cho học sinh.

- Tổ chức giải HKPĐ cấp trường, tập luyện tham gia thi cấp cụm (theo kế hoạch)

- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.

- Tham gia thi thiết kế bài giảng Elearning cấp thành phố.

- Khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch cải tiến KĐCL; Trường học xanh; Trường chuẩn quốc gia mức độ 2…

- Đón các đoàn kiểm tra cơ quan văn hóa, Công đoàn, Trường học xanh…

- Ban hoạt động ngoài giờ kiểm tra lớp học thân thiện  học sinh tích cực và lớp học xanh đợt 1.

- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.

- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.

4. Công tác chủ nhiệm:

-  Tiếp tục trang trí lớp học.

- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh.  Dạy và học, chấm bài đúng thông tư 30/BGD&ĐT quy định.

- Kiểm tra, danh sách học sinh lớp được phân công chủ nhiệm. Chú ý: giúp đỡ học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Học sinh nghèo. Thực hiện đúng các khoản thu đầu năm. Riêng mua bảo hiểm y tế cho học sinh thực hiện Kế hoạch số 3574/SGD ĐT-CTrTT ngày 26/9/2016 của sở DG&ĐT về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017; Công văn 679/PGD ĐT -THHC ngày 28/9/2016 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017.

- Gởi giấy mời đại diện mỗi lớp 2 PHHS  và dự Hội nghị  đại biểu PHHS toàn trường năm học 2016-2017 vào chiều ngày 7/10/2016 (thứ 6)

- Tham gia với cán bộ nha học đường lập thủ tục và đưa học sinh lớp mình khám sức khỏe.

- Cùng với thầy Lê Lợi, thầy trình tổ chức giải Thể thao học sinh cấp trường.

-  Lập danh sách gởi  về BGH để tổ chức khảo sát  chất lượng các em có năng khiếu để bồi dưỡng các đội năng khiếu.

- Thông báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 thông báo rộng  rải và đưa lên trang website để học sinh và phụ huynh biết. (Thầy trung thực hiện)

- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.

- Thông tin báo cáo kịp thời.

5. Công tác đoàn thể.

Công tác công đoàn:

- Công đoàn, Chi đoàn  tiếp tục động  viên các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường và nghĩa vụ với nhà nước.

- Lên kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội chi đoàn, Đại hội  liên đội

- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…

- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội.

- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh

khó khăn  nhận quà (nếu có)

- Lập các kế hoạch có liên quan đến công tác HĐNG, ATGT … ngày từ

đầu năm học.

6. Các công tác khác

* Tài vụ:

- Lập kế hoạch rút tiền lương, truy lương mới từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016 đúng tiến độ và lập hồ sơ rút tu sữa CSVC, mua sắm…

- Làm chế độ chính sách trong tháng.

- Nộp hồ sơ các loại quỷ PHHS, VSMT, Anh Văn (Victoria) lớp 1,2 về phòng tài chính kiểm tra.

- Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời diểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh đầu năm, tiền VSMT…

- Hoàn thành một số công việc  trong tháng.

* Văn thư - giáo vụ:

-  Tiếp tục cập nhật công văn đi, đến vào danh bạ học sinh lớp 1, học sinh chuyển đến.

- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD để đón đoàn kiểm tra…/

- Lập danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.

- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ.

- Hoàn thành một số công việc có liên quan.

- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.

* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu cho năm học mới; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh...

Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016 của Trường  tiểu học  Hoà Khương 2.Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.


Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

    - PHT, Tổ CM, ĐT                                                               (đã ký và đóng dấu)

và các bộ phận (để TH);

    - Đăng Website trường;

    - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    


  Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài