Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 3/2017

Chủ nhật - 26/03/2017 21:26
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 39 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày 02  tháng  03  năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 03 năm 2017

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 03 năm 2017
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ  nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3).
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng xanh hóa trường học và bảo vệ môi trường…
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của trường và của UBND huyện giao và chủ đề năm 2017. Chủ đề năm 2017 của huyện là: “Năm nông nghiệp, kỷ cương hình chính, thành phố 4 an” (ATGT, An sinh xã hội,  An toàn thực phẩm, An ninh trật tự).
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (phần thực hành).
- Thi giải Toán, tiếng Anh trên Internet cấp thành phố;
- Thi giải Toán  trên Internet (ViOlympic), thi Tin học trẻ cấp huyện.
- Tham gia chuyên đề và các cuộc thi  do huyện và thành phố tổ chức;
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Kiểm tra, tu sửa bể bơi.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 02 năm 2017
- Công văn số 54/PGDĐT-TH ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện- phần thi kiểm tra năng lực. Kết quả trường TH Hòa Khương 2 đậu 3 cô giáo đó là cô giáo: (Võ Thị Kim Anh; Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Đông và cô Đặng Thị Quý).
- Kế hoạch số 55/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ chính trị về một số cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
- Công văn số 62/PGDĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai nhiệm vụ HK2 cấp tiểu học, năm học 2016-2017.
- Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng về việc Công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 cho các cá nhân đã đạt giải Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017. (6 cô dự thi đạt 6 giải đó là: Cô giáo Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Hoài Đông, Phạm Thị Ngọc Bích, Đinh Thị Bùm, Nguyễn Thị Thanh Lê và cô giáo Nguyễn Thị Sương B).
- Kế hoạch số 38/KH-HU ngày 08 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. (Trường cũng xây dựng kế hoạch triể khai thực hiện)
- Hướng dẫn số: 259/HD-SGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
- Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm 2017. Trong đó trường TH Hòa Khương 2 số chỉ tiêu lao động giao là: 41 người- số lượng người làm việc theo vị trí việc làm là: 38 người; Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
- Công văn số 145/UBND-NN&PTNT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc thực hiện thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2017.
- Kế hoạch số 82/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. (Trường cũng xây dựng kế hoạch triể khai thực hiện)
- Kế hoạch số 86/KH-PGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch thực hiện công tác thanh thiếu niên trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang năm 2017. (Trường cũng xây dựng kế hoạch triể khai thực hiện)
- Thông báo số: 05/TB-HĐTT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang thông báo nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang, đợt 2, năm học 2016-2017. (Trường cũng thông báo cho 3 thầy, cô giáo thực hiện)
- Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 14 tháng 02 năm 2017 của  huyện ủy huyện Hòa Vang kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
- Công văn số 167/UBND-LĐTBXH ngày 15 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2017. (Mỗi CB-GV-NV đóng góp 2 ngày lương quỹ đền ơn đáp nghĩa và 01 ngày lương quỹ bảo trợ trẻ em). Thống nhất trong Hội đồng trường bộ phận tài vụ có kế hoạch trừ trong lương đến tháng 6 năm 2017.
- Công văn số 30/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thành lập Hội đồng chấm thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện-năm học 2016-2017 phần thi thực hành. 3 cô giáo đã chuẩn bị  tiết dạy cho BGH và tổ chuyên môn dự giờ góp ý cô giáo Võ Thị Kim Anh; Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Đông và cô Đặng Thị Quý.
- Công văn số 170/UBND-KTHT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc liên hệ nhận cây xà cừ.
- Công văn số 90/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc. (Trường cũng triển khai thực hiện)
- Công văn số 91/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tăng cường phòng ngừa, đáu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
- Kế hoạch số 89/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang năm 2017. (Trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện)
- Kế hoạch số 92/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức hội thảo “Xây dựng văn hóa trong nhà trường”.
- Quyết định số 897-QĐ/HU ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang về việc thành lập tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và kế hoạch số 38-KH/HU.
- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai tài sản, thu nhập năm 2016. (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và kế toán công khai trước Hội đồng giáo dục của trường vào ngày 04/03/2017).
- Công văn số 96/PGDĐT-THHC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc lập danh sách viên chức là CBQL và giáo viên tham gia bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
- Kế hoạch số 107/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho CBQL, Giáo viên cốt cán và tao đổi chia sẻ kinh nghiệm về trách nhiệm của học sinh hiện nay cho học sinh và phụ huynh.(thành phần tham dự của trường gồm có các thầy cô giáo sau:
Lớp số 4  lúc 8 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2017 thầy Ngân, Cô Thúy Vân, Cô Phong và cô Quý dự. Địa điểm tại hội trường UBND huyện Hòa Vang.
Lớp số 5  lúc 14 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2017 thầy Khanh, Cô Nga, Cô Hương  cô Sương A, cô Lời, cô Trúc, Kim Anh và thầy lê Lợi dự. Địa điểm tại hội trường UBND huyện Hòa Vang.
- Kế hoạch số 111/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác An toàn giao thông năm 2017 trong ngành giáo dục Hòa Vang. (phân công cô Trúc TPT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo về phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.
- Kế hoạch số 113/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kế hoạch  triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
        3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. (Phần thi thực hành)
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra (nếu có)
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố (nếu có)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu. Thi OIE cấp huyện, tiếng Anh cấp trường giao lưu cấp huyện và thành phố…
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức khảo sát chất lượng các lớp môn Toán để có kế hoạch phụ đạo.
- Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 cho học sinh theo thông tư 22/2016/TT-TTBGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016cuar Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi , bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số 30.
- Tiếp tục làm và chấm đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn.
- Tham gia thi giải thể thao Học sinh cấp huyện (Môn Bơi lội)
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ cùng với TPT đội tổ chức cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” cấp trường.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Tiếp tục thông báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 thông báo rộng rải và đưa lên trang website để học sinh và phụ huynh biết. (Thầy trung thực hiện).
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm  đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và chia tay cô giáo Ông Thị Bích Lê.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” cấp trường.
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội; tổ chức
học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và phát triển đội viên mới lớp 3.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có) trong dịp  tháng 3 (nếu có) làm tốt công tác kế hoạch nhỏ về cấp trên.
          - Thu giấy báo trong PHHS và kiểm tra lại theo kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tại Công viên suối  khoáng nóng Núi Thần Tài.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách nâng lương quý 1 năm 2017.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, kiểm tra hồ sơ quý 4 năm 2016.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 3 và quý 1 năm 2017.
* Văn thư – giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
7. Cán bộ quản lý và kế toán trường thông qua bản báo cáo tài sản từng cá nhân.
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 03 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                              (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                               Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài