Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Thứ tư - 05/10/2016 23:13
Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

           UBND HUYỆN HOÀ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:   /QĐ-THHK2

Hòa Khương, ngày       tháng 9  năm 2016

   

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Căn cứ quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Tiểu học Hòa Khương 2;

Căn cứ quyết định số 232/QĐ-PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về  việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016;


 Theo đề nghị của Hội đồng trường, Trường tiểu học Hòa Khương 2.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 từ ngày 02/10/2016 đến ngày 09/10/2016 gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông:  Lê Văn Ngân Hiệu trưởng     Trưởng ban

2. Bà   : Ông Thị Bích Lê CTCĐ   Phó ban trực

3. Bà   : Lê Thị Thúy Vân Phó hiệu trưởng         Phó ban

4. Bà: Đặng Thị Ánh Thuận TKHĐT  Ủy viên

5. Ủy viên là các Ông (Bà): BT Đoàn TN, TPT Đội, TBTTND và các tổ trưởng tổ CM, tổ VP.

Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời Trường tiểu học Hòa Khương 2 từ ngày ký Quyết định đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1, các bộ phận  chức năng của Trường tiểu học Hòa Khương 2 có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

  - Phòng GD&ĐT (để B/c)

  - Như Điều 3 (để T/h);

  - Đăng Website trường;

  - Lưu: VT và HS (Ngân).


HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Ngân         UBND HUYỆN HOÀ VANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:    /KH-THHK2

Hòa Khương, ngày       tháng 9 năm 2016

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao

nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng gia đình, xã hội học tập. Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 625/KH-PGDĐT

ngày 14/9/2016 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016, nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 (sau đây gọi là Tuần lễ) có chất lượng, thiết thực và đạt hiệu quả ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nghuyên số”. Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và Phụ huynh học sinh,  học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quang trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng.

2. Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

3. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện mở.

4. Các hoạt động được triển khai trong nhà trường và được duy trì thường xuyên.

II. CHỦ ĐỀ

“Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Trường treo băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền cho tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. từ ngày 02/10/2016 đến  hết ngày 09/10/2016.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối với trường (Cả hai khu vực) tổ chức vào giờ chào cờ lúc 7h30 ngày 03/10/2016 (sáng thứ 2).

Phần thứ nhất:

- Chào cờ đầu tuần

+ Nhận xét công tác trong tuần qua (Tuyên dương, khen. Nhắc nhỡ…)

+ Triển khai công tác trong thời gian đến, tuần đến (tuần 5)

Phần thứ hai:

Chương trinh lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016

gồm có những nội dung sau

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

+ Đại diện BGH phát biểu với chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

+ Kết thúc buổi lễ

+ dặn dò học sinh.

2. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 diễn ra từ ngày 02/10/2016 đến  hết ngày 09/10/2016

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, trong giảng dạy (sách, báo điện tử, trang,Web), tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số.

2. Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên  mạng internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử (tra cứu, đưa nội dung tài liệu trên mạng,…)

3. Cán bộ thư viện giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên Website của đơn vị nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ-giáo viên và học sinh tìm đọc.

4. Khuyến khích cho giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/ câu lạc bộ đọc sách oline bằng cách tạo các trang facebook hay blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn v sách hay.

5. Ban chỉ đạo phân công đồng chí Phó hiệu trưởng chỉ đạo cán bộ phụ trách thư viện phát động các cuộc thi trưởng thành cùng sách để các em học sinh tự lập ra mục tiêu kế hoạch đọc sách của mình; các cuộc thi tìm hiểu thông tin trực tuyến dưới nhiều hình thức hấp dẫn với sự tham gia của PHHS.

6. Tuyên truyền, vận động/ khuyến khích người dân đến đọc sách tại thư viện cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến học đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử…) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành

thói quen tham gia và sử dụng thư viện cho người dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Năm 2016 cấp trường với thành phần bao gồm:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng

+ Phó trưởng ban: Phó hiệu trưởng và Chủ tịch Công  đoàn

Các ủy viên: Thư ký Hội đồng trường, BT Đoàn thanh niên TPT Đội, TBTTND và các tổ trưởng tổ CM, tổ VP.

2. Có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web), tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số.

3. Giới thiệu sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của đơn vị nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

4. Xây dựng tiêu chí để đánh giá hoạt động của thư viện nhà trường gắn với việc học sinh thường xuyên đọc sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc của

ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 của trường tiểu học Hòa Khương 2.

5. Chế độ báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 về cấp trên trước ngày 12/10/2016.

Trên đây kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016  của Trường tiểu học Hòa Khương 2. Đề nghị các thành viên trong trong Ban chỉ đạo và toàn thể CB-CC Hội đồng trường thực hiện nghiêm túc, có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban tổ chức (Ông Lê Văn Ngân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Khương 2 để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT (để B/c)

     - Như Điều 3 (để T/h);

     - Đăng Website trường;

     - Lưu: VT và HS(Ngân).

HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn NgânDANH SÁCH CB, GV, NV KÝ GIAO ƯỚC THỰC HIỆN TỐT

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016


TT

Họ và tên CBCC

Chức vụ

Đơn vị tổ

Ký cam kết thực hiện

1

Lê văn Ngân

Hiệu trưởng

Tổ VP

 

2

Lê Thị Thúy Vân

P. Hiệu trưởng

Tổ VP

 

3

Cao Thị Trúc

TPT Đội

Tổ VP

 

4

Ngô Lợi

Kế toán

Tổ VP

 

5

Huỳnh T Mỹ Vân

V. thư - G. vụ

Tổ VP

 

6

Ng T Song Phương

T. viện – T. bị

Tổ VP

 

7

Hứa Thị Mai

NV phục vụ

Tổ VP

 

8

Nguyễn Như Hoà

NV bảo vệ

Tổ VP

 

9

Nguyễn Thị Phong

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

10

Phan Thị Ngọc Lan

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

11

Dương Thị Chi

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

12

Huỳnh T Phương Mai

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

13

Đặng Thị Quý

GV Âm nhạc

Tổ 1

 

14

Ông Thị Bích Lê

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

15

Đinh Thị Bùm

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

16

Bùi Thị Mễ

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

17

Đinh Thị Cẩm

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

18

Lê Thi Thanh Đức

GV dạy văn hóa

Tổ 1

 

19

Nguyễn Thị Hương

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

20

Nguyễn Thị Sương

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

21

Trần Thị Vinh

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

22

Ng Thị Thanh Lê

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

23

Phạm T Ngọc Bích

GV ngoại ngữ

Tổ 4+5

 

24

Ngô Văn Quy

GV Mĩ thuật

Tổ 2+3

 

25

Thái Thị Nương

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

26

Nguyễn Thị Mận

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

27

Đặng Thị Lời

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

28

Đặng Thị Thuý

GV dạy văn hóa

Tổ 2+3

 

29

Nguyễn Văn Khanh

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

30

Trần T Kiều Nga

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

31

Tán T Ánh Nguyệt

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

32

Đặng T Ánh Thuận

GV ngoại ngữ

Tổ 2+3

 

33

Nguyễn Hữu Trung

Gv Tin học

Tổ 4+5

 

34

Lê Lợi

GV Thể dục

Tổ 4+5

 

35

Nguyễn T Hoài Đông

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

36

Huỳnh T Thu Hà

GV dạy văn hóa

Tổ 4+5

 

37

Trần Đức Trình

GV Thể dục

Tổ 1

 

38

Nguyễn Thị Sương

GV dạy bộ môn

Tổ 2+3

 

39

Võ Thị Kim Anh

GV dạy bộ môn

Tổ 2+3

 

      Ký xác nhận của Hiệu trưởng              Ký xác nhận của CT Công đoàn
                Lê văn Ngân Ông Thị Bích LêTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile