Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29

Thứ năm - 31/03/2016 07:45
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 TRƯỜNG TIỂU HỌC
 HÒA KHƯƠNG 2

Số: 39/BC-THHK2
 
Hòa Khương, ngày 18  tháng 03 năm 2016
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện Hòa Vang về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU ngày 24/02/2014 của huyện ủy Hòa Vang về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, và toàn diện  giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa”.
 
          Thực hiện công văn số 129/PGDĐT-THHC ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
số 124/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện Hòa Vang; Trường Tiểu học Hòa Khương 2 báo cáo kết quả thực hiện “Đổi mới căn bản, và toàn diện  giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” như sau:
          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nội dung 1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong đổi mới giáo dục.
a) Kết quả đạt được
- Nhà trường tổ chức Hội  nghị quán triệt triển khai Kế hoạch 534/KH-PGDĐT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và  Phụ huynh học sinh; tham mưu lãnh đạo địa phương về kế hoạch thực hiện.
- Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và mọi tầng lớp nhân  dân nắm bắt được các chủ trương về đổi mới giáo dục và đào tạo của các cấp.
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn Hội đồng sư phạm kế hoạch của ngành Giáo dục & Đào tạo và kế hoạch của nhà trường về thực hiện Kế hoạch 9312/KH-UBND và văn bản của các cấp.
- Chủ động phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đến mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết về thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về đổi mới  Giáo dục và Đào tạo.
2. Nội dung 2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí
a) Kết quả đạt được
- Tham mưu  với lãnh đạo các cấp ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của nhà trường.
- Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND thành phố;  xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả công tác cải cách hành chính  tại  đơn vị  và hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục cập nhật  hồ sơ  đã được cấp trên công nhận công tác kiểm định tại  cơ quan.
 - Tiếp tục cập nhật  hồ sơ  đã được cấp trên công nhận đánh giá ngoài.
- Tổ chức cho giáo viên đăng ký không vi phạm Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND và QĐ 21/2014/QĐ-UBND của UBND về dạy thêm học thêm.
- Tham mưu lãnh đạo các cấp, cấp giấy phép dạy thêm cho giáo viên có chuyên môn Anh văn,  Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. (Nếu giáo viên và phụ huynh học sinh có yêu cầu)
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của các cấp. thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được phân cấp.
- Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt "5 xây, 3 chống".
- Tiếp tục bổ sung hồ sơ tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục sau 5 năm. Tích cực tham gia các lớp tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài do Sở, Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục kiện toàn công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo dục.
- Tăng cường trách nhiệm của nhà trường trong việc tham mưu với phòng GD&ĐT huyện  Hòa Vang và UBND xã Hòa Khương  trong việc kiểm tra các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm.
- Tăng cường trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị trường học, trong việc quản lý giáo viên dạy thêm;
Đẩy mạnh công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất.
3. Nội dung 3. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
a) Kết quả đạt được
- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ theo quy định. Xét nâng lương  định kỳ, trước hạn, thâm niên… kịp thời.
Trên chuẩn: 29/31 giáo viên Tỉ lệ:  93,5%
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng.
- Tổ chức tốt công tác học tập BDTX hàng năm đúng quy định.
- Tạo điều kiện và động viên giáo viên tham gia học nâng chuẩn.
- Tạo điều cho viên giáo viên tham gia học Anh văn, Tin học.
- Công khai minh bạch chế độ chính sách.
- Xét nâng lương trước hạn, định kỳ cho đội ngũ đầy đủ kịp thời.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Kế toán và các bộ phận.
4. Nội dung 4. Nâng cao chất lượng giáo dục
a) Kết quả đạt được
- Huy động 100% trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập.
- Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học:
- Hoàn thành: 99,2%
- Chưa hoàn thành: 0,8% sau hè.
- Tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu  học: 100%
- Không có học sinh bỏ học giữa chừng.
- Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi 97,1%
- Giữ vững Trường đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 2; Trường học xanh.
b) Biện pháp trong thời gian đến
Triển khai và thực hiên tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động: dạy tốt-học tốt, duy trì nề nếp Trường đạt trường học xanh, Trường đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 2, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, v.v.
- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho giáo viên.
- Khuyến khích Cán bộ quản lý và  giáo viên học tập nâng chuẩn đào tạo.
Tăng cường đầu tư  cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, giữ vững  trường đạt chuẩn Quốc gia theo TT 59.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng  công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Triển khai và thực hiện tốt Mô hình trường học mới và các dự án để góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện có hiệu quả Đề án dạy học Ngoại ngữ do UBND thành phố phê duyệt.
- Triển khai việc hỗ trợ, giáo dục học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện tốt công tác vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.
- Tăng cường hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Triển khai và thực hiện tốt Mô hình trường học mới và các dự án để góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng  và Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 16/9/2009 của Huyện ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;
- Khuyến khích Cán bộ quản lý và  giáo viên học tập nâng chuẩn đào tạo.
- Tăng cường đầu tư  Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo TT 59.
- Tăng cường hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.
- Tham gia các lớp tập huấn, các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên.
 
- Thực hiện tốt công tác vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh đủ 100%.
- Khuyến khích  Cán bộ quản lý và giáo viên học tập nâng chuẩn đào tạo.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Triển khai và thực hiện tốt Mô hình trường học mới và các dự án để góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
- Tham gia dự chuyên đề và dự các lớp tập huấn do tầm nhìn thế giới tổ chức được sự đồng ý của Lãnh đạo ngành.
5. Nội dung 5. Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
a) Kết quả đạt được
- Triển khai đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh.
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Phối hợp với UBND xã và các ban ngành của xã Hòa Khương để thực hiện mục tiêu của Đề án...
6. Nội dung 6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lí tài chính và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
a) Kết quả đạt được
- Năm học 2015- 2016, toàn trường có 19 lớp với 525 học sinh/ Nữ 271.
- Đã tổ chức 100% lớp học 2 buổi/ ngày
- Khối lớp 1 và lớp 2 học Anh văn (Victoria) có 118/208 học sinh.
- Hiện  nay có 3 nhà vệ sinh học sinh và 3 nhà vệ sinh giáo viên đạt chuẩn, số lượng phòng học, bàn ghế vẫn đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Tuy nhiên hằng năm tích cực tham mưu phòng GD&ĐT Huyện đầu tư  thêm bàn ghế đạt chuẩn, nhà trường có kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị nhằm đảm bảo  Cơ sơ vật chất.
- Thư viện Được thành phố công nhận  đạt Thư viện tiên tiến năm 2015
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Xây dựng Đề án rà soát quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Thường xuyên nắm số lượng học sinh từng năm, xây dựng kế hoạch  cơ sở vật chất để tham mưu lãnh đạo các cấp bổ sung.
- Kiểm tra, rà soát nhu cầu thực tế về phòng học, phòng chức năng và bàn ghế tại trường, xây dựng kế hoạch, trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT Huyện  Hòa Vang xem xét đầu tư.
- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo quản, tu sửa các công trình nhà vệ sinh. Có kế hoạch tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư mới đối với các công trình tường rào, nhà vệ sinh xuống cấp ở khu vực thôn Phú Sơn 3.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm đầu tư kinh phí bổ sung sách và cơ sở vật chất thư viện.
7. Nội dung 7. Triển khai thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào công tác quản lí, hoạt động dạy học
a) Kết quả đạt được
- Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, hàng năm cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đều viết và áp dụng SKKN trong công tác quản lý, giảng dạy đạt kết quả khá cao.
- Thực hiện đủ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
b) Biện pháp trong thời gian đến
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm; hướng dẫn cho CB-GV-NV tham gia viết và áp dung sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học để áp dụng trong công tác quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả.
- Tổ chức tập huấn cho cho CB-GV- NV kinh nghiệm áp dụng và viết sáng kiến, khoa học.
- Đề xuất đầu tư kinh phí hợp lý cho hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng  sáng kiến vào thực tiễn phục vụ công tác quản lý và công tác dạy học để nâng cao hiệu quả giáo dục trong thời gian đến.
- Tích cực đổi mới việc phổ biến và áp dụng sáng kiến, giải pháp công nghệ trong các hoạt động dạy học và công tác quản lý.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không
Trên đây là báo cáo kết quả của trường Tiểu học  Hòa  Khương 2 về tình hình thực hiện “Đổi mới căn bản, và toàn diện  giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”./.
 
Nơi nhận:      
- PGD (để b/cáo);                                                           
- Các đoàn thể (để t/hiện);
- PHT, TTCM-VP (để t/hiện);
- Lưu VT;  Đăng Wesbsile trường.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
           
 
 
Lê Văn Ngân
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile