Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Thứ hai - 21/03/2016 16:28
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26 /QĐ-THHK2 Hòa Khương, ngày 11 tháng 03 năm 2016
   

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với chuyên đề năm 2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”


 
   
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về việc thành lập trường tiểu học Hòa Khương 2;
Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-PGDĐT ngày 10/03/2016.  Kế hoạch tiếp tục triển

khai  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với chuyên đề năm 2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương

mẫu, nói đi đôi với làm”;

Theo đề nghị của Hội đồng trường, Trường tiểu học Hòa Khương 2.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trường tiểu học Hòa Khương 2, năm 2016 gồm có các ông(bà) có tên sau:
1. Ông :  Lê Văn Ngân                       BT chi bộ, HT               Trưởng ban
2. Bà  : Ông Thị Bích Lê                  CTCĐ                             Phó ban trực
3. Bà   : Lê Thị Thúy Vân                  Phó BT chi bộ, PHT     Phó ban
4. Bà: Đặng Thị Ánh Thuận   TKHĐT                           Thư ký
5. Ủy viên là các Ông (Bà):              BT Đoàn TN, TPT Đội, TBTTND và các tổ trưởng tổ CM, tổ VP.
Điều 2: Các ông (bà) trong ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của lãnh đạo ngành và lãnh đạo Đảng các cấp đã đề ra.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điêu 1, các bộ phận văn thư, tài vụ và bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để T/h);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSĐĐHCM (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
     
 
 
Lê Văn Ngân
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  33/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 15  tháng 03 năm 2016
   
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tiếp tục triển khai  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với chuyên đề năm 2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

 
Kính gửi:  - Đảng uỷ xã Hoà Khương;
        - Phòng GD&ĐT  huyện Hoà Vang;
        - Các đoàn thể, các tổ CM và từng bộ phận công tác trong đơn vị.

  Căn cứ kế hoạch số 111/KH-PGDĐT ngày 10/03/2016.  Kế hoạch tiếp tục triển

khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với chuyên đề năm 2016; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;

Trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị, Trường TH Hoà Khương 2, xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung về: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CB,ĐV,CC,VC và học sinh có nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của CB,ĐV,GV,CNV và học sinh; đồng thời góp phần để nâng cao chất lượng nhà giáo và CBQLGD, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao vững chắc chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục toàn diện.
Tập trung chỉ đạo các hoạt động thi đua của đơn vị đạt hiệu quả cao để chào mừng các sự kiện lớn trong năm học 2016. Toàn thể chi bộ, đảng viên tập trung chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị tham gia tốt công tác xây dựng Chi bộ Trường TH Hoà Khương 2 tiếp tục đạt TSVM tiêu biểu trong năm 2016; đồng thời, toàn thể CB-ĐV;CC-VC của đơn vị gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; đăng ký và thực hiện cụ thể, đạt hiệu quả các nội dung của cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2016: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.
Kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng, về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của CB,CC,VC nhà nước”; có nhận thức đầy đủ và thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy. Không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người CBQL (vai trò là Hiệu trưởng, BT chi bộ, CTCĐ, PHT người đứng đầu cơ quan) trong việc thực thi công vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chuyên môn, thái độ tinh thần phục vụ nhân dân, quần chúng và học sinh; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tác phong trây lười thiếu trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi công vụ. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-ĐV;GV-NV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng; không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, hách dịch, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HNCC-VC đề ra ngay từ đầu năm học.
II. HIỆM VỤ CỤ THỂ 
1. Về nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm công vụ của CB,ĐV,GV,NV.
Tiếp tục triển khai tích cực việc học tập và tìm hiểu những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng viên và toàn thể chi bộ để đảm bảo uy tín lôi kéo quần chúng và học sinh cùng thực hiện đúng chủ trương đã đề ra. Tất cả mọi nhiệm vụ của CB,ĐV,GV,NV và học sinh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể cần thiết của mỗi CB-GV-NV.
Cấp uỷ chi bộ lãnh đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chính đốn Đảng để góp phần thực hiện thắng lợp nhiệm vụ chính trị của nhà trường là nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.
Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện cá nhân nhất là vai trò gương mẫu của CB-ĐV; đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của quy chế hoạt động chi bộ, nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chuyên môn… chấp hành đúng pháp luật nhà nước và sự giám sát cuả quần chúng.
- CB,GV,NV trong nhà trường tích cực tìm hiểu những giá trị to lớn của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh ở 2 cuốn sách “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh”, để định hướng cho bản thân những công việc phải làm theo phù hợp với nhiệm vụ bản thân đang đảm trách.
- Đối với học sinh: Đọc, kể chuyện, nghe chuyện về những mẫu chuyện về Bác Hồ kính yêu để làm tốt trong tập thể lớp và toàn trường những việc làm hàng ngày đối với học sinh, tạo nền nếp tốt trong rèn luyện và học tập hàng ngày tại trường và gia đình; triển khai cho học sinh thực hiện làm những công cuệc cụ thể theo 5 Điều Bác Hồ dạy được đề ra trong công tác Đội và công tác chủ nhiệm hàng tháng, bình bầu gương học sinh làm việc tốt theo tấm gương Bác Hồ để tuyên dương khen thưởng trước toàn trường.
2. Về những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a) Thực hiện tốt khẩu hiệu: 
“Sống, chiến đấu, học tập và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”
b) Thực hiện có hiệu quả chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp:
- Mỗi CB,ĐV,GV,NV và học sinh thực hiện đúng các quy định của nhà nước, của ngành, của đơn vị và của địa phương được qui định tại các văn bản đã thống nhất thông qua trong toàn trường.
- Tiếp tục việc học tập, tìm hiểu những giá trị to lớn của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ CB,GV,NV và  học sinh lối sống giản dị, chân thành; học tập, làm việc đến nơi đến chốn; sống có kỷ luật, kỷ cương và cương quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tiêu diệt các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí, thái độ vô tổ chức kỷ luật, thiếu trách nhiệm với công việc, thiếu văn hoá nơi công sở, thiếu tôn trọng mọi người xung quanh và nhân dân hoặc có hành vi gây chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, không có tinh thần giúp đỡ, xa rời quần chúng, thiếu tinh thần đấu tranh tự giác trong công tác phê và tự phê bình…
- Xây dựng nếp sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan, luôn tăng cường trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao.
- Tập trung làm tốt công tác phát huy dân chủ trường học, xây dựng tập thể, các đoàn thể, nhà trường và Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Trong sinh hoạt ở các tổ chức của nhà trường phải gắn liền thường xuyên với việc làm theo cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu để rút kinh nghiệm chung cho tổ chức và từng cá nhân.
III. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp chủ yếu
a) Tổ chức, vận động : 
- Thường xuyên tuyên truyền vận động giới thiệu trong CB-GV-NV và  học sinh tiếp tục tìm hiểu, đọc, học tập những giá trị to lớn của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thường xuyên liên hệ trong thực tế, đời sống, công tác cũng như thực hiện tốt việc lồng ghép trong công tác, trong giảng dạy và học tập để giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai nghiêm túc thực hiện đạt kết quả các nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy và Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng mà mỗi CB-GV-NV đã đăng ký thực hiện.
- Thường xuyên bình xét và biểu dương những tấm gương tiêu biểu đã thực hiện tốt trong nhà trường.
b) Thi đua khen thưởng:
- Đưa vào nội dung thi đua các chỉ tiêu thi đua về xây dựng lối sống, thực hiện nề nếp, kỷ luật, kỷ cương cũng như việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.
- Thường xuyên phát động phong trào thi đua trong đội ngũ và thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy trong học sinh.
- Thực hiện việc biểu dương, khen thưởng kịp thời CB-GV-NV và học sinh có thành tích tiêu biểu trong thi đua từ hàng tháng trở lên hoặc qua từng phong trào thi đua cụ thể.
2. Các giải pháp cụ thể. 
a) Tổ chức cho 100% CB-GV-NV dựa vào chuyên đề đã học để quán triệt và củng cố tốt nhận thức và tư tưởng cho toàn đội ngũ, gồm: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-GV-NV hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức là văn minh theo tấm gương của Bác Hồ; qua đây để viết bản đăng ký làm theo một cách cụ thể, sát với nhiệm vụ được giao.
b) Mỗi tổ chức, đoàn thể, từng CB-GV-NV trong đơn vị tự chỉnh huấn, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ như: Về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
c) Đánh giá hiệu quả của cuộc vận động đã đi vào cuộc sống của CB-GV-NV trong đơn vị. Để đề ra giải pháp khắc phục những nhược điểm càng mắc phải.
d) Chỉ đạo cụ thể cho các đoàn thể, tổ  chuyên môn đánh giá chính xác nội dung cuộc vận động đã tạo điều kiện thuận lợi như thế nào trong quá trình xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và từng tổ chuyên môn.
e) Cấp uỷ Cjhi bộ, BCH các đoàn thể, BGH, các trưởng bộ phận công tác cần tập trung làm tốt trong năm học là:
- Xây dựng về tư tưởng, chính trị và đạo đức cho CB-GV-NV đúng các văn bản quy định của nhà nước, của ngành và nhà trường.
- Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng,  cơ quan và các  đoàn thể:  
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
+ Thực hiện tốt kỉ luật nghiêm minh, tự giác là sức mạnh của tổ chức.
+ Thường xuyên thực hiện tốt đoàn kết thống nhất trong các tổ chức.
- Tiến hành cho CB-GV-NV viết bản đang ký thực hiện tốt các nội sau:
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về trí lực và thể lực cần rèn luyện gì?
2. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đồng chí với nhân dân như thế nào?
3. Để Chi bộ, các đoàn thể và Trường  tiểu học Hoà Khương 2 thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra? 
a) Với đồng chí sẽ làm gì?  
b) Chi bộ, các đoàn thể và BGH phải thường xuyên đổi mới ở những măt nào?  
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”
Yêu cầu các tổ chức và cá nhân Trường tiểu học Hoà Khương 2 cụ thể hoá thành các giải pháp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm 2016 đã đề ra./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- Đảng Ũy xã Hòa Khương (để B/c);
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, các bộ phận (T/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSĐĐHCM (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
     
 
 
Lê Văn Ngân
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile