Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC: 2013-2014

Thứ bảy - 19/10/2013 00:45
KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG, NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN  NĂM HỌC: 2013-2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC: 2013-2014

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục; Quyết định số 01/2007/QĐ-UB, ngày 09/01/2007 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục Thành phố Đà Nẵng”. Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành tại Thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
Số: 15/QĐ-THHK2 Hoà Khương, ngày 10 tháng 10 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Năm học 2013-2014


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
Căn cứ quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD&ĐT-TPĐN về việc thành lập Trường Tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ công văn số 112/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND huyện Hòa Vang về Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014;
Căn cứ biên chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm hoc 2013-2014 của Trường Tiểu học Hoà Khương 2;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và Hội đồng trường,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014 gồm những ông (bà) có tên sau:
- Ông: Ngô Hồng Khánh                   Hiệu trưởng                            Trưởng ban
- Ông: Lê Văn Ngân               P.Hiệu trưởng                        Phó ban trực
- Bà:    Ông Thị Bíc Lê                      Chủ tịc công đoàn                 Phó ban          
- Bà:    Đặng Thị Ánh Thuận TK-HĐ trường                       Thư ký
- Các ủy viên gồm các ông (bà): BTĐTN, Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, TTND, TPT Đội, tài vụ, TVTB, làm ủy viên.
Điều 2: Các Ông (Bà) trong BCĐ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014 đúng với hướng dấn của Ngành các cấp đề ra, sát với điều kiện thực tế tại đơn vị. 
Điều 3: Các Ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan căn cứ QĐ thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký../.
 
Nơi nhận:
- Như điều 1 (để T/H);
- Lưu: VT, HSBDĐN, CM. 
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Khánh
 
    

PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HÒA KHƯƠNG 2                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 72/KH-THHK2                               Hòa Khương, ngày 10 tháng 10 năm 2013
       

 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG, NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
NĂM HỌC: 2013-2014

(Ban hành theo Quyết định số: 15/QĐ-THHK2, ngày 10 tháng 10 năm 2013)
 
Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục; Quyết định số 01/2007/QĐ-UB, ngày 09/01/2007 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục Thành phố Đà Nẵng”.
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành tại Thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
Thực hiện công văn số 112/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND huyện Hòa Vang về Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo cấp trên về việc nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL và đội ngũ nhà giáo về phẩm chất chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ trong từng đơn vị trường học.
Trường TH Hòa Khương 2, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục như sau:
 
A. Mục tiêu
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường tiểu học Hòa Khương 2 nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để chuẩn hóa về chất lượng một cách đồng bộ theo mục tiêu và định hướng chung của ngành. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán, đội ngũ kế cận dự nguồn để nâng cao chất lượng dạy học và quản lý trong nhà trường.
Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL của nhà trường, đảm bảo chất lượng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,  trình độ đào tạo và năng lực công tác, hợp lý về cơ cấu  theo đúng các phân môn dạy học của cấp tiểu học quy định. Tất cả CBQL và GV có bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về phẩm chất, đạo dức, lối sống đáp ứng ngày càng cao trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Phấn đấu trong năm học, bằng viêc đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên thông qua con đường tham gia học tập nâng chuẩn ở các cấp độ đào tạo; công tác bồi dưỡng của đơn vị, thông qua các hình thức sinh hoạt CĐ, trao đổi rút kinh nghiệm, viết và áp dụng SKKN, dự giờ ở đồng nghiệp, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua ở các cấp... Đến cuối năm học 2013-2014 đạt các chỉ tiêu đăng ký với Phòng GD&ĐT huyên duyệt kế hoạch ở đầu năm học.
B. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Triển khai các văn bản kế hoạch của các cấp nhằm nâng cao ý thức trong đội ngũ nhà giáo và CBQLGD về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQLGD; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công tác.   
BGH phối hợp với Công đoàn tham mưu với Chi bộ nhà trường, tiến hành quán triệt trong đội ngũ Nhà giáo và CBQL những nội dung cơ bản sau:
- Chỉ thị 40/CT-TW, ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 09/QĐ-TTg 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 9/01/2007 của UBND Thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 184/GD&ĐT-TCCB ngày 10/4/2007, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa vang về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục Ngành GD&ĐT huyện Hòa Vang” Làm cho 100% CBQL và đội ngũ Nhà giáo có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Lấy đây làm nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, rộng lớn trong toàn đơn vị. Làm cho mỗi CBQL và nhà giáo có ý thức trong việc rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay.
Xác định rõ việc xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ Nhà giáo và CBQL giáo dục trong nhà trường là trách nhiệm của Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, P.hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và của cán bộ cốt cán. Do đó mỗi thành viên trong ban chỉ đạo của đơn vị phải gương mẫu nhận thức sâu sắc và tuyên truyền đầy đủ chủ trương này đến tận các nhà giáo. Chấp hành thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch của lãnh đạo nhà trường một cách xuyên suốt.
Thời gian hoàn thành cho công tác tuyên truyền và triển khai chủ trương này chậm nhất đến ngày 30/10/2013.
2. Quy hoach phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu đề nghị lên các cấp tuyển dụng đúng đối tượng và đảm bảo đúng cơ cấu.
3. Tổ chức đánh giá CC,VC, CNN, CHT,PHT công khai, công bằng, đúng thực chất để làm cơ sở cho việc rèn luyện, nâng cao năng lực của mỗi cá nhân.
4. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua để động viên người có cống hiến cho phong trào, khuyến khích tiinh thần ý thức tự học nâng cao trình độ.
5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời cho 100% CBQL và GV.
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đánh giá rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác.
7. Phát huy quyền làm chủ tập thể, thực hiện tốt QCDC theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngyaf 08/9/1998 về Ban hành QC thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và QĐ số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 về Ban hành QC thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường để nâng cao ý thức xây dựng nhà trường tạo thành một đơn vị đoàn kết thống nhất cao.
 
C. Kế hoạch tổ chức thực hiện
I. Đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL:
1. Đối tượng và nội dung điều tra chất lượng đội ngũ:
- Về số lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo và CBQL căn cứ theo tiêu chuẩn của của Điều lệ trường TH và TT liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV.
- Điều tra trình độ học vấn, trình độ CMNV, Trình độ lý luận CT, ngoại ngữ, tin học theo từng loại đối tượng GV đạt yêu cầu theo nhu cầu của công tác chuyên môn đề ra.
- Đánh giá về năng lực và phẩm chất đạo đức của từng CBQL và GV. Các nội dung này được đánh giá theo:
+ Quy chế đánh giá CBQL và NV ban hành theo quyết định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban tổ chức Chính phủ
+ Đối với CBQL, đánh giá chuẩn HT, PHT theo TT số 14/2011/TT-BGDĐT
+ Đánh giá chuẩn GVTH Theo quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT và QĐ 06.
2. Hình thức và nguyên tắc đánh giá:
- Đánh giá từng GV: Do Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 01 của đơn vị thực hiện (Hiệu trưởng làm trưởng ban, CTCĐ làm phó ban), (có biên bản kèm theo).
- Đánh giá CBQQL: Do HĐSP trường đánh giá (Lưu biên bản bản hằng năm).
- Nguyên tắc: Đúng theo quy chế quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học đúng với thực trạng đội ngũ của đơn vị: Về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất đảm bảo với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị do ngành quy định. (Có mẫu hằng năm).
III. Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng:
Trên cơ sở công tác điều tra, đánh giá đội ngũ, đơn vị tập trung làm tốt các công tác sau: 
1. Phân loại theo phẩm chất, trình độ, năng lực, cơ cấu và độ tuổi, qua đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo; Tham mưu với lãnh đạo ngành hướng bố trí, sử dụng, điều chuyển, luân chuển một cách hợp lý theo từng môn dạy, lớp học đúng với Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV để phát huy tốt hiệu quả công tác. Trường hợp không còn đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý và giảng dạy, nhà trường có kế hoạch sàng lọc, đề nghị cơ quan chức năng tinh giảm đối với các nhà giáo, CBQL yếu kém về năng lực, phẩm chất và không đảm bảo sức khỏe.
2. Tổ chức tốt cho CB,GV,NV đăng ký chương trình học tập nâng chuẩn đến năm 2015. Trong năm tiến hành quy hoạch và phát triển đội Nhà giáo và CBQL để thường xuyên đủ vế số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Có phẩm chất, năng lực, trình độ CMNV và quản lý đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của sự nghiệp GD&ĐT. Có kế hoạch chọn và cử CB,GV trẻ có triển vọng đủ tiêu chuẩn để phát triển trong tương lai khi cần thiết để đi học các lớp về CMNV,QL và chính trị (Chú ý tốt đối tượng nằm trong diện quy hoạch CB dự nguồn).
3. Thực hiện tốt chế độ học tập, bồi dưỡng bắt buộc trong hè hàng năm và các hình thức tổ chức bồi dưỡng CM theo kế hoạch tại đơn vị và PGDĐT điêud động.
4. Chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm học của đơn vị đạt là:
 Bằng viêc đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác áp dụng các kết quả học tập trong các tài liệu BDCM vào trong giảng dạy đạt hiệu quả thực chất và quá trình tổ chức các hình thức học tập của đơn vị một cách vững chắc; Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng chuẩn cho nhà giáo và CBQL, kết thúc năm 2015 toàn đơn vị đạt 90,9% (30/33 CBQL và GV) có trình độ đào tạo trên chuẩn. Trong đó, trình độ đào tạo ĐH là 63.6% (21/33 CBQL và GV) là ĐH; 100% CBQL là trung cấp chính trị và CNQLGD. Đến cuối năm 2013-2014 (18/39 CB-CC-VC) là đảng viên.
5. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác phân công CM khách quan, hợp lý. Đặt lợi ích của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân. Cử chọn CB cốt cán đúng thực chất để làm hạt nhân đòn bẩy phong trào tự học tập của đơn vị được phát huy mạnh mẽ.
6. Xây dựng cụ thể kế hoạch BD giáo viên trong năm học phù hợp với thực tiễn của đơn vị và chính xác với từng GV. Định kỳ trong năm có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thật thiết thực và hiệu quả với từng CB,GV,NV.
7. Tạo điều kiện để CB,GV,NV có điều kiện học tập về các khả năng sư pham, tin học, ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực làm việc.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác BDCBQL,GV,NV:
1. Nắm vững nội dung chương trình và SGK. Đặc biệt triển khai tốt chuẩn KT-KN từ lớp 1 đến lớp 5; tổ chức cho GV nắm vững sự liên kết các mạch kiến thức của lớp 1-2-3 với lớp 4-5.
2. Nắm vững chuẩn KT tối thiểu theo quy định của từng môn học ở từng lớp học. Có kỹ năng xác định tốt KT trọng tâm của từng bài học và xác địng được nội dung của các bài khó để thống nhất trong tổ CM. Thực hiện phù hợp chuẩn KT-KN với từng đối tượng học sinh nhất là HSKT.
3. Tập trung BD đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy HS làm trung tâm. Tổ chức tốt các hình thức dạy học để HS tự phát hiện và tự chiếm lĩnh kiến thức theo hướng giao việc của GV cho HS hoạt động.
4. Cụ thể BD cho CBQL,GV quy trình dạy học của từng phân môn, phương pháp đặc trưng của từng môn học, của các dạng bài cụ thể. Bồi dưỡng cho GV cách thức và hình thức tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với phương pháp dạy học lựa chọn, phù hợp với đối tượng học sinh; kỹ năng làm và sử dụng TB dạy học khoa học…
5. Thường xuyên BD cho GV nắm chắc quy chế đánh giá xếp loại HS đúng với TT 32 và chuẩn KT-KN do Bộ GD&ĐT quy định. Triển khai tốt nội dung thực hiện nề nếp và quy trình thực hiện việc phát âm và rèn chữ giữ vở cho học sinh theo CV 1866/ SGD&ĐT và quy định mẫu chữ viết theo QĐ31/QĐ-BGD&ĐT.
6. Bồi dưỡng cách trình bày thiết kế bài sọan theo hình thức rõ các hoạt động của thày và của trò theo phương pháp dạy học tích cực.
7. Quy định tốt số lượng và cách thực hiện các loại HS giáo viên. Trong đó mỗi GV phải có 1 sổ ghi chép tư liệu tất cả các kiến thức đã học tập và thống nhất của nhà trường và của ngành triển khai.
8. BD tốt cho GV kỹ năng tự học qua hình tức dự giờ bằng biện pháp dự đủ 40 tiết/ năm học. Trong dự giờ phải ghi chép được ưu - khuyết điểm của từng hoạt động dạy học để rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.
9. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức tôt nề nếp lớp chủ nhiệm nhằm tạo ra cho HS có nề nếp trong học tập và sinh hoạt một cách tự quản nhằm nâng cao hiệu quả GD.
10. BD tốt các kiến thức nghiên cứu và viết SKKN để áp dụng vào thực tế đạt kết quả nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS.
V. Công tác xây dựng các điều kiện:
1. Nghiêm túc thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành đối với CBQL và nhà giáo.
2. Làm tốt công tác tổ chức và công tác cán bộ, phân công CM một cách công khai, khoa học và dân chủ.
3. Làm tốt công tác đánh giá GV công bằng, chính xác, thực chất, đúng từng thành viên trong đội ngũ. Đẩy mạnh các hình thức thi đua và qua đây có các chế độ ưu tiên phát triển hợp lý các danh hiệu thi đua đã đạt được.
4. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Căn cứ vào các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, để tham mưu cho các cấp lãnh đạo ngành và địa phương cùng với Hội phụ huynh nhà trường chăm lo các điều kiện tốt nhất, tiến tới hiện đại hóa các điều kiện dạy và học để cho toàn thể CBQL và GV có cơ hội nâng cao năng lực công tác.
5. Một số giải pháp lớn:
- Tham gia tập huấn đầy đủ các lớp CĐ của PGD triển khai và tổ chức chu đáo tại cấp trường. Nắm  bắt tốt nhược điểm của từng GV trong quá trình giảng dạy của từng môn học để chỉ đạo ngay BD nghiệp vụ cho GV.
- Chỉ đạo sinh hoạt tổ CM vững chắc và có chất lượng.
- Tập huấn tốt KN khai thác và sử dụng TB dạy học
- Nghiêm túc chấp hành đúng các quy chế CM.
- Giao chỉ tiêu dự giờ 4 tiết/ tháng/ GV) và tổ chức viết, áp dụng SKKN một cách thiết thực với từng GV. Mỗi GV phải chủ động đăng kí thi đua theo đúng các nhiệm vụ của CM đề ra. Làm tố công tác phân công giúp đỡ nhau trong XD các danh hiệu thi đua cũng như nâng cao tay nghề cho GV còn ở mức độ.
- Làm tốt công tác đề cử các chức danh CB cốt cán để làm hạt nhân thúc đẩy trong phong trào học tập của GV.
- Thực hiện tốt chế độ KT giáo viên bằng nhiều hình thức, nhất là thanh tra đột xuất, KT chuyên đề để khắc phục ngay những nhược điểm còng mắc phải.
- Khuyến khích tốt các hình thức học tập thông qua các tài liệu tham khảo như tập san GD, TLBDTX, BDCM... để áp dụng trong tiết dạy đạt hiệu quả tốt.
- Tạo mọi ĐK để GV được học tập nâng chuẩn tốt nhất.
D. Các chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm học:
- GV đạt dạy giỏi cấp huyện đạt từ 3->5 người.
- GV đạt dạy giỏi cấp trường 20->22 người.
- GV dạy khá còn 8->10 người.
- 100% CBQL, GV, NV có đề tài SKKN hoặc báo cáo cải tiến phương pháp dạy học có chất lượng. Trong đó đạt cấp huyện từ 8->10 người.
- 100% GV khi lên lớp có TBDH.
-  Số tiết dự giờ đạt từ 40tiết/ GV.
- 100% GV được KTTD 1ần/ năm và CĐ 1 lần /năm.
- 100% GV có 2 đĩa CD về BGĐT.
- 100% các tổ chuyên môn thao giảng bằng BGĐT ít nhất 4 tiết/ năm học.
Trên đậy là nội dung tổ chức kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014. Yêu cầu các Đ/c CBQL và GV thực hiện đầy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đẫ đề ra.
 
Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
-BGH, ĐThể, TCM (để T/H);
-Website nhà trường;
-Lưu: VT, HSCM, HSTC.
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                                     Ngô Hồng Khánh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile