Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2013-2014

Thứ bảy - 19/10/2013 00:42
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2 NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
Số: 16/QĐ-THHK2 Hoà Khương, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng thường xuyên
Năm học 2013-2014

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
Căn cứ quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD&ĐT-TPĐN về việc thành lập Trường Tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ công văn số 112/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND huyện Hòa Vang về Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014;
Căn cứ biên chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm hoc 2013-2014 của Trường Tiểu học Hoà Khương 2;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và Hội đồng trường,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014 gồm những ông (bà) có tên sau:
- Ông: Ngô Hồng Khánh                   Hiệu trưởng                            Trưởng ban
- Ông: Lê Văn Ngân               P.Hiệu trưởng                        Phó ban trực
- Bà:    Ông Thị Bíc Lê                      Chủ tịc công đoàn                 Phó ban          
- Bà:    Đặng Thị Ánh Thuận TK-HĐ trường                       Thư ký
- Các ủy viên gồm các ông (bà): BTĐTN, Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, TTND, TPT Đội, tài vụ, TVTB, làm ủy viên.
Điều 2: Các Ông (Bà) trong BCĐ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2013-2014 đúng với hướng dấn của Ngành các cấp đề ra, sát với điều kiện thực tế tại đơn vị. 
Điều 3: Các Ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan căn cứ QĐ thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký../.
 
Nơi nhận:
- Như điều 1 (để T/H);
- Lưu: VT, HSBDĐN, CM. 
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Hồng Khánh
   


PHÒNG GD-ĐT HÒA VANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HÒA KHƯƠNG 2              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 78/KH-THHK2                        Hoà Khương, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
NĂM HỌC 2013-2014


Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Công văn số 2820/SGDĐT ngày 03/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ngành Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Kế hoạch số 422/PGDĐT-TCCB ngày 30/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo. Trường tiểu học Hoà Khương 2 ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV), giai đoạn từ năm 2013 và những năm tiếp theo như sau:
 
I. Mục đích
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực kháctheo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năn học, cấp học, yêu cầy phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và cảu địa phương xã Hoà Khương nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đanmhs giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt đọng tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
 
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả CBQL, GV (sau đây gọi tắt là giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường.
 
III. Nội dung, thời lượng BDTX
Nội dung BDTX được quy định trong Chương trình BDTX do Bộ GV&ĐT ban hành theo cấp học tiểu học.
Tổng thời lượng BDTX đối vưới mỗi GV là 120 tiết/ năm học, bao gồm:
 
 
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiệnu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
Nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên ở nội dung bồi dưỡng 2 vào thời gian bồi dưỡng hè (tháng 10 và 11/2013), cụ thể:
+ Nội dung giáo dục địa phương các môn học ít giờ: 12 tiết.
+ Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 18 tiết
 
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. (Nội dung cụ thể do Phòng CM-SGDĐT chọn lựa vào đầu năm học và kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD của huyện). Dự kiến:
Mỗi giáo viên tự lựa chọn 04 modul bồi dưỡng đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân.
+ Giáo viên đăng ký với nhà trường để được tạo điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả.
+ Sau khi giáo viên đăng ký 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2013 trường lập kế hoạch như sau:
Thời gian Nội dung Mục tiêu bồi dưỡng T.gian tự học Thời gian học tập trung
L.thuyết T.hành
10+11
2003
TH1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học
     1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ  học sinh tiểu học
     2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học
     3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức  học sinh tiểu học
     Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học  
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
10+11
2003
TH3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
      1. Tâm lí của học sinh cá biệt
      2. Tâm lí của học sinh yếu kém
      3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
     Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh. 10   5
12/013

01/014
TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
     1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)
    
     2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)
   
 
     Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách  tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vậtchất.
    Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.
13 1 1
12/013

01/014
TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
      1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
     2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
     3.  Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
     4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục. 8 3 4
12/013

01/014
TH14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
     1. Xác định mục tiêu bài học
     2. Thiết kế các hoạt động học tập
     3. Đánh giá kế hoạch bài học
Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực.
Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.
    15
02/014

03/014
TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
      1. Phương pháp giải quyết vấn đề
     2. Phương pháp làm việc theo nhóm
     3. Phương pháp hỏi đáp…
     Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
     Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.
9 1 5
02/014

03/014
TH16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
     1. Kĩ thuật đặt câu hỏi
     2. Kĩ thuật dạy học theo góc
     3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực
     4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập
    5.  Kĩ thuật học tập hợp tác…
     Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
     Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.
9 1 5
02/014

03/014
TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
     1.Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học
    
     2. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học
    
 
     3.Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học
 
 
     Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.
     Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
     Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
    15
04/014 TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học
     1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.
    
 
 
     2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.
 
 
 
     Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.
     Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.
12 1 2
04/014 TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
      1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay:
     - Nhiệm vụ, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học.
     - Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.
     - Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.
     2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm
 
 
 
     Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 
     Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
 
 
 
     Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng.
12   3
05
2014
Tự nhận xét , đánh giá quá trình BDTX  năm học 2013- 2014 Mức kiến thức đạt, chưa đạt.      
 
IV. Hình thức BDTX
1. BDTX theo hình thức tự học của GV kết hợp các sinh hoạt tập thể về CM, nghiệp vụ tại tổ CM nhà trường, liên trường hoặc cụm trường (nếu có).
2. BDTX theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nôi dung BDTX khó đối với GV; đáp ứng nhu cầu cầu của GV trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho GV có cơ hội trao đổi về CM-NV và luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng GV học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong chương trình BDTX, tài liệu BDTX và các quy định tại kế hoạch này.
3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet)
 
V. Về tài liệu
1. Tài liệu BDTX được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, hình thức BDTX.
2. Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn, cung ứng, giới thiệu tài liệu phục vụ BDTX theo các nội dung bồi dưỡng 1 và 3.
3. Nhà trường chỉ mua cho TV 1 bộ và môic tổ chuyên môn 1 bộ để dùng chung. Giáo viên có kế hoạch tải tài liệu theo địa chỉ sau: http://taphuan.moet.gov.vn và lưu trữ, để khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế BDTX.
 
VI. Kế hoạch BDTX
1. Kế hoạch BDTX được xây dựng theo năm học, bao gồm:
a) KHBDTX của nhà trường:
b) KHBDTX của tổ CM: Nộp nhà trường chậm nhất ngày 25/10/2013 để phê duyệt.
c) KHBDTX của GV: Nộp nhà trường chậm nhất ngày 25/10/2013 để phê duyệt.
2. KHBDTX phải nêu rõ: Mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX.
3. Các trường hợp CBQL, GV được miễn, giảm, hoặc thực hiện KHBDTX sẽ do SGD&ĐT và PGD&ĐT quy định.
 
VII. Báo cáo viên
1. Báo cáo viên BDTX: là nhà giáo được chọn trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ BDTX, giáo viên giỏi, CBQL hoặch chuyên gia.
 
2. Tiêu chuẩn của BCV cho BDTX:
a) Nắm vững Chương trình BDTX, có khă năng truyền đạt nội dung tài liệu BDTX phù hợp với đối tượng giáo viên.
b) Có kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết về hoạt động học tập của GV; có khả năng hướng dẫn, tư vấn GV tự học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung kỹ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả BDTX của GV.
c) Có tinh thầng trách nhiệm, khả năng cộng tác với đồng nghiệp.
Trong thực tế của nhà trường là đội ngũ CBQL, tổ trưởng tổ CM, tổ phó tổ CM và đội ngũ GVG cấp huyện của trường (sẽ được BGH điều động tập huấn phù hợp với điều kiện cụ thể sau).
 
3. Trách nhiệm, quyền hạn của BCV-BDTX:
a) BCV-BDTX thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HT, có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
b) BCV-BDTX thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng hoặch hợp đồng lao động.
 
IX. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
Thực hiện theo điều 12, 13, 14 chương III về đánh giá và công nhận kết quả BDTX của Quy chế BDTX-GV ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.
 
X. Thời gian tổ chức thực hiện
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Tháng 10/2013: Trường xây dựng kế hoạch gửi đến các tổ CM, triển khai cấp HĐSP nhà trường và nộp về PGD&ĐT huyện trước 15/10/2013. GV hoàn thành kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân nộp về BGH duyệt trước 25/10/2013.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với năm học sau:
- Tháng 4/2014: Trường nhận kế hoạch triển khai của PGD&ĐT huyện và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch trường về PGD trước 20/4/2014.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
2. Trách nhiệm củaầnh trường, tổ CM và GV:
a) Đối với nhà trường: HT hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (ngày 25/10/2013). (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Trường XD 1 kế hoạch BDTX cụ thể của đơn vị trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn trường và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện chế dộ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
 
b) Đối với nhà trường:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ CM (nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH 25/10) để phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo về BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của các thành viên về việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong thời gian thực hiện BDTX, GV đủ điều kiện đề nghị được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định, được khen thưởng nếu có thành tích trong việc thực hiện KH-BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH 25/10) phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong thời gia thực hiện BDTX, GV đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định, được khen thưởng nếu có thành tích trong việc thực hiện KH-BDTX.
 
XI. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn.
 
Trên đây là KH chung thực hiện BDTX của nhà trường, yêu cầu các tổ chuyên môn và GV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắ, các tổ chuyên môn báo cáo về BGH để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:                                                                                               Hiệu trưởng
-Tổ TH, TCCB-PGD (để B/C);
-Các tổ CM, ĐT (để T/H);
-Website nhà trường;
-Lưu: VT, HSBDGV.
 
 
                                                                                                            Ngô Hồng KHánh
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile