Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

KH Tiếp tục thực hiện CT43-CT/TU Về xây dựng Văn hóa văn minh đô thị năm 2018 của TrườngTH Hòa Khương 2

Thứ ba - 27/03/2018 08:04
UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 56 /KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 21  tháng 03 năm 2018
   
 
KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện Chỉ thi 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng

Về xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2018 của 

  Trường tiểu học Hòa Khương 2

 
            Thực hiện Kế hoạch số: 38/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43/-CT/TU của thành ủy Đà nẵng về việc xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2018;

Căn cứ kế hoạch số 133/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2018. Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thi 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng Về xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2018;

Trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị, Trường tiểu học Hoà Khương 2, xây dựng Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thi 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng Về xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Duy trì các kết quả đạt được qua các năm 2015, 2016 và năm 2017, tiếp tục triển khai, phát huy những nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng song song với việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trong đơn vị.
2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bô, giáo viên, (CBGVNV) nhân viên và học sinh (HS), nâng cao nhận thức tự giác, trách nhiệm trong việc xây dựng và giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
3. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BGH, người đứng đầu cơ quan, phát huy vai trò vận động các đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp; chấp hành pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh nơi làm việc, nơi tiếp xúc với công dân, văn hóa giao thông, xây dựng và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực của đội ngũ thầy và trò, nhà trường và cộng đồng, gia đình.
4. Tiếp tục giáo dục văn hóa địa phương; tích hợp nội dung của chỉ thị 43-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng vào việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, trong giáo dục “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng taọ”, xây dựng tiêu chí đánh giá Trường học an toàn, đầu tư duy trì Trường học xanh. Nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy dân chủ cơ sở tại đơn vị.
5. Giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo trong nhà trường, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trường học.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tuyên tuyền, vận động và triển khai trong CBGVNV và HS thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2018”
2. Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường và  khu vực lân cận.
3. Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
4. Xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp - ứng xử văn minh tại đơn vị. Tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Văn hóa ứng xử học đường”
III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.     Đảy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
a) Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số
43 CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng đến toàn thể CBGVNV và HS.
          b) Vận động CBGVNV và HS, PHHS tuân thủ các quy định về trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường và tham gia tích cực chống 03 hành vi: quản cáo; rao vặt sai quy định; chăn dắt trẻ em lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng; đeo bám, chèo kéo khách du lịch.
2.     Bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà nẵng về  tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Công văn số 189/BGDĐT-CTHSSV ngày 18/01/2016 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
b) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho CBGVNV và HS phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội khác xảy ra trong ngành giáo dục; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống  tội phạm, ma túy học đường, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm về tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
c) Tăng cường vai trò nòng cốt của cấp ủy chi bộ BGH nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn, cac tổ chuyên môn, tổ văn phòng, ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác bảo vệ trường, chú trọng các ngày lễ: Quốc khánh 02/9, tết thiếu nhi và các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, của cả nước.
d) Tham mưu với các cấp lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan ban ngành của xã Hòa Khương tham gia trấn áp tội phạm: Cướp giật, trộm cắp, hút, chích ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.
3. Bảo đảm an toàn giao thông
a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh giữ gìn trật tự ATGT; đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”.
b) CBGVNV và HS tự giác chấp hành quy tắc giao thông đô thị, trật tự đô thị; quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không điều khiển xe máy điện (đối với học sinh lớp 4, 5 còn nhỏ) vi phạm về nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá tải, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.
c) Trường có kế hoạch bố trí khu vực chờ cho PHHS đến đón học sinh, có hình thức kỷ luật học sinh vi phạm các hành vi, đồng thời nêu gương những học sinh tích cực, gương mẫu chấp hành.
4. Trật tự mỹ quan đô thị
a) Phối hợp với Công an xã và các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quản cáo, phát hành, dán tờ rơi, buôn bán trước cổng trường, không để ảnh hưởng đến văn hóa mỹ quan trường học. Chỉ đạo bảo vệ sắp xếp  các phương tiện giao thông của CBGVNV và HS đúng nơi qui định, tuyệt đối không bố trí các phương tiện ký gửi của học sinh lấn chiếm hành lang, lề đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
b) phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã kiểm tra, giải tỏa các hàng quán lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, để phương tiện không đúng nơi quy định xung quanh trường học.
c) Y tế thường xuyên tuyên truyền trong CBGVNV và HS các loại bệnh theo mùa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp học, vệ sinh ATTP. Ngăn ngừa tuyên truyền học sinh không ăn quà vặc…
d) Thường xuyên tổ chức học sinh tích cực trong việc thu gom rác thải, không để tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt; thực hiện nghiêm phong trào ra quân “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.
5. Xử lý quản cáo, rao vặt sai qui định gây mất mỹ quan đô thị
a) Tổ chức cho Đoàn thanh niên đồng loạt ra quân tẩy xóa, tháo gỡ toàn bộ các mẫu quản cáo rao vặt còn tồn tại trước khu vực trường đóng.
b) Phát hiện và thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng, địa phương kiểm tra, xử lý tình trạng người chăn dắt trẻ em, người khuyết tật hoặc mạng theo trẻ em, người khuyết tật để xin ăn, bán hàng rong, chèo kéo khách trên địa bàn thành phố.
6. Thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử trong nhà trường
a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị. Nhất là xây dựng tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đạo đức công vụ, đạo đức lối sống lành mạnh, văn minh, niềm nở, lịch sự…
b) Tiếp tục giáo dục kỷ năng sống, lồng ghép trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tuyên truyền giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều hình thức. Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong trường học, phát động phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”; triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cho CBGVNV và HS.
7. Về hoạt động văn hóa, nghệ thuật
a) Tổng phụ trách đội tiếp tục triển khai mô hình“ Sân khấu tự quản” để học sinh chủ đạo biên kịch chương trình vào các giờ ra chơi, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ. Từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện khả năng trình bày vấn đề trước đám đông cho học sinh.
b) Tiếp tục giáo dục văn hóa học đường, đặc biệt là văn hóa ứng xử, giao tiếp của học sinh; giáo dục kỹ năng sống, xác địnhu giá trị sống, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh; điều chỉnh những hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ phổ biến hiện nay nhưng nhưng không phù hợp văn hóa.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG”
Để việc tuyên truyền, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường mang lại hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa trong CBGVNV và HS, tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Văn hóa ứng xử học đường”năm 2018 như sau:
1.     Nội dung
Chương trình ngoại khóa được thiết kế gồm 02 tiết tập trung vào các nội dung
sau:
a)     Tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU Thành ủy Đà Nẵng gắn với
phong trào tgi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và xây dựng “ Trường học xanh”, “ Trường học an toàn”
          b) Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng và thực hiện văn hóa trong nhà trường; phát huy hiệu quả đạt được của việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, Cơ quan văn hóa,… góp phần xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện cho CBGVNV và HS.
c) Giáo dục học sinh ý thức chấp hành các nội quy của nhà trường, các quy định pháp luật; văn hóa ứng xử với thầy, cô giáo và bạn bè trong trường đúng mực, văn minh, xây dựng trong CBGVNV tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đạo đức công vụ, đạo đức lối sống lành mạnh, văn minh, sư phạm, lịch sự,…
d) Tuyên dương, nhân rộng các gương tiêu biểu trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường, phong trào  “ Xây dựng trường học thân thiện hoạc sinh tích cực”.
2. Hình thức
Hình thức hoạt động ngoại khóa tổ chức dưới dạng: Trò chơi ô chữ, văn nghệ, tiểu phẩm, vẽ tranh, thi tìm hiểu kiến thức và giải quyết tình huống…
3. Thời gian thực hiện
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động ngoại khóa từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2018 và báo cáo về Phòng GD&ĐT Hòa Vang sau khi thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
2. Tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quền địa phương tổ chức phát động ra quân kiểm tra, xử lý CBGVNV và HS vi phạm trên các lĩnh vực: trật tự xã hội, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và các hành vi vi phạm an ninh, trật tự trường học. Ra quân tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo,  rao vặt sai quy định trên địa bàn.
3. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác triển khai xay dựng “Văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018 về Phòng GD&ĐT qua hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành (cho cô Nguyễn Xuân Phương Trinh) trước ngày 01/12/2018.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiếp tục thực hiện Chỉ thi 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2018 của Trường tiểu học Hòa khương 2, yêu cầu các tổ chức đoàn thể và cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- UBND xã Hòa Khương (để B/c);
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, các bộ phận (T/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HS (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
     
 
 
Lê Văn Ngân
 
                                                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile