Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 Trường Tiểu học Hoà Khương 2

Thứ sáu - 10/11/2017 13:54
       UBND HUYỆN HOÀ VANG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Số:  244 /KH-THHK2                             Hoà Khương, ngày 03  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
 Trường Tiểu học Hoà Khương 2
 
Thực hiện Kế hoạch số: 845/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hoà Vang, về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021. Trường Tiểu học Hoà Khương 2, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của trường” đến năm 2021 tại đơn vị như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của đơn vị phát triển và ổn định, bền vững đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về phấp luật của công dân.
2. Đảm bảo 100% Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và toàn thể học sinh được nghe và biết các văn bản quy phạm pháp luật.
3. Phấn đấu hàng năm có giáo viên dạy bộ môn Đạo đức, tuyên truyền viên pháp luật, cập nhật thông tin tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ.
4. Triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa, có giáo viên dạy môn Đạo đức, môn học về pháp luật theo quy định.
5. Đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
6. Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn háp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, khuyến khích hình thức tuyên truyền pháp luật trên các mạng xã hội, triển khai giảng dạy môn đạo đức cho các khối lớp 1,2,3,4 và lớp 5 trực tuyến; tiếp tục xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu PBGDPL trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn đạo đức.
7. Đảm bảo triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL; Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đội ngũ CB-GV-NV và toàn thể học sinh toàn trường PBGDPL.
II. YÊU CẦU
1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn 2009-2016 để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và hệ thống của công tác PBGDPL.
            2. Phối hợp chặc chẽ với các ban ngành của xã Hòa Khương; các đòan thể trong và ngoài nhà trường để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL trong đơn vị.
            3. Thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường, chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.      Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công
chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong nhà trường đối với công tác PBGDPL, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.
2.      Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các
văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của trường; tập trung xây dựng, có hiệu quả, kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với yêu câu thực tiễn của trường.
3.      Đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi
mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
4.      Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL trong nhà trường; kiện toàn tổ
chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể:
a)     Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ  cho Phó hiệu trưởng, chủ tịch
Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, thanh tra nhân dân, y tế học đường, Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên dạy bộ môn Đạo đức, bảo vệ trong nhà trường làm đầu mối tham mưu triển khai công tác PBGDPL.
b)     Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL trong trường,
đảm bảo có chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; chú trọng xây dựng, quản lý, sử dụng và điều phối giáo viên dạy môn Đạo đức, tuyên truyền pháp luật trong nhà trường để đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.
c)     Phát huy vai trò nòng cốt người làm công tác pháp chế trong tham mưu, điều phối,
tổ chức hoạt động PBGDPL trong nhà trường.
d)     Định kỳ hàng năm có hình thức phù hợp để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ,
cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trong đơn vị.
4.      Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công
nghệ thông tin.
a)     Nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo
dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân; nội dung chính sách pháp luật về: An ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng  phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng,… Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật.
b)     Hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong cơ quan; xây dựng,
tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của trường; phát huy vai trò,  trách nhiệm của Đoàn thanh niên, công đoàn trong việc PBGDPL cho CB-GV-NV và toàn thể học sinh trong đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong đơn vị để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn Đạo đức; chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần PBGDPL ; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống dữ liệu PBGDPL trong  nhà trường.
c)     Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động PBGDPL,
ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu háp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật thông qua điện thoại, mạng xã hội, trang thông tin điện tử…
d)     Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động
ngoài giờ lên lớp tại đơn vị và phong trào vận động CB-CC-VC, người lao động, học sinh trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia PBGDPL tại đơn vị.
5.      Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; tham gia tư vấn,
hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.      Lộ trình thực hiện

Thời gian Nội dung thực hiện
Năm 2017 -Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 6239/QĐ-BGD ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, GDPL năm 2017 của ngành giáo dục và của đơn vị.
-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021; tổ chức và tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn Đạo đức.
  -Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2017.
-Tham gia dự các lớp dồi dưỡng giảng dạy môn Đạo đức thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh tiểu học.
-Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đạo đức, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.
-Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên giảng dạy môn Đạo đức.
-Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn Đạo đức trong đơn vị.
Năm 2019 -Tiếp tục triển khai các nội dung, các hoạt động của năm 2018.
-Tổ chức và tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên dạy môn Đạo đức. Tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, người lao động toàn đơn vị.
-Kiểm tra công tác PBGDPL và xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị.
-Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2019.
Năm 2020 -Tiếp tục triể khai các nội dung hoạt động của năm 2018-2019.
-Kiểm tra công tác PBGDPL và xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị.
Năm 2021 -Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018,2019 và năm
2020.
-Tổ chức tổng kết việc thực hiện triển khai Đề án 2018 giai đoạn 2017- 2021 và khen thưởng các đoàn thể, cá nhân trong đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiên tốt Đề án 1928.
 
2.      Trách nhiệm cụ thể của Ban giám hiệu
a)     Hiệu trưởng có trách nhiệm
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.
            - Phân công giáo viên đào tạo đúng chuyên ngành tiểu học giảng dạy môn Đạo đức đủ số tiết ở các lớp 1,2,3,4 và lớp 5.
            - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện đề án 1928 tại đơn vị.
            - Thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn Giáo dục công dân.
            - Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại đơn vị cho phù hợp.
b)     Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm
           - Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng việc giảng dạy môn Đạo đức; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật mới.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 25 tháng 11 về Phòng GD&ĐT  huyện Hòa Vang (qua bộ phận tổng hợp hành chính cô Phan Thị Tuyền)
Trên đây là kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị” đến năm 2021 của Trường Tiểu học Hoà Khương 2. Yêu cầu lãnh đạo các đoàn thể và từng CC-VC người lao động nghiên cứu, chấp hành thực hiện đúng các văn bản pháp luật đã triển khai tại đơn vị, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị ngày càng được củng cố chặt chẽ hơn./. 
Nơi nhận:                                                                                             Hiệu trưởng
- PGD (để B/C);                                                                                (Đã ký và đóng dấu)
- Các ĐT, Tổ CM, Bộ phận CT
và giáo viên giảng dạy môn Đạo đức (để T/h);
- Lưu: VT và HSPL.                            
                                                                                                           
Lê Văn Ngân

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile