Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Kế hoạch Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện 5 xây, 3 chống ; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Trường tiểu học Hòa Khương 2

Thứ tư - 04/04/2018 03:36
Kế hoạch Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Trường tiểu học Hòa Khương 2
UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH-THHK2 Hòa Khương, ngày    31    tháng 03 năm 2018
   
 
KẾ HOẠCH

Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của

  Trường tiểu học Hòa Khương 2

 
            Thực hiện công văn số: 278/UBND-NV ngày 02/03/2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong nhà trường, Thực hiện kế hoạch số: 171/KH-PGD ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, về việc thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong ngành Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang,Trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị, Trường tiểu học Hoà Khương 2, xây dựng Kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương,, thành phố và của huyện về thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Cụ thể về các văn bản,, nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của ban thường vụ thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcđáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, Trường tiểu học Hòa Khương 2 trong việc thực hiện Chỉ thị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng chính trị, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và thái độ phục vụ của CB-GV-NV và người lao động trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tiếp xúc giải quyết đúng các thủ tục hành chính  và dịch vụ giáo dục cho học sinh, phụ huynh, các tổ chức, công dân liên quan đến công tác dạy và học của trường. phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của CB-GV-NV và người lao động trong nhà trường.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, gắn với các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt hội họp tại cơ quan, xây dựng đội ngũ CBGVNV và người lao động đủ năng lực, phẩm chất, chú trọng chỉnh đốn tác phong của CBGVNV và người lao động, ngăn ngừa bệnh thành tích.
- Ngăn chặn, đẩy lùi, không để suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ cơ quan, đẩy mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.
2. Yêu cầu
- Hiệu trưởng triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị; có sự kết hợp việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan của Trung ương, thành phố và của huyện thật gắn kết với nhau; trong đó, gắn nội dung và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh với  việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Chỉ thị liên quan của Trung ương, thành phố, của huyện và của nhà trường.
- Đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, không phô trương, hình thức; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên tại cơ quan. Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi tiêu cực ngay tại nội bộ cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Hoạt động tuyên truyền, triển khai các văn bản, chỉ thị của Trung ương và địa phương
- Tiếp tục tuyên truyền thiết thực, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thi sau đến toàn thể CBGVNV và người lao động trong đơn vị: Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/05/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của ban thường vụ thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới; Chú trọng việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 08/02/2017 của Huyện ủy Hòa vang về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thông báo số 155-TB/HU ngày 19/9/2016 của Huyện ủy Hòa Vang; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện về thực hiện chủ đề năm 2018 về “ kỷ cương hành chính” trên địa bàn huyện Hòa Vang.
- Tại cơ quan thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử (tại Quyết định số: 504/QĐ-UBND ngày 26/02/2015, Quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 27/4/2015); đảm bảo công sở, nơi làm việc phải sạch sẽ, đảm bảo môi trường; CBGVNV thực hiện đúng nội quy, quy chế cơ quan, đúng tác phong, lề lối làm việc.
- Tổ chức cho 100% CBGVNV và người lao động trong đơn vị ký xây dựng kế hoạch cá  nhân thực hiện Nghị quyết, chỉ thị: Trong quý I, mỗi CBGVNV người lao động hoàn thành các nội dung đăng ký để làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá 6 tháng và cuối năm (Mẫu đăng ký tại công văn số 278/UBND-NV ngày 02/03/2018 của UBND huyện)
+ Đối với CBGVNV và người lao động là Đảng viên lập 03 bản, trong đó 01 bản lưu tại đơn vị; 01 bản lưu hồ sơ chi bộ và 01 bản lưu cá nhân giữ.
2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện về thực hiện chủ đề năm 2018 về “Kỷ cương hành chính” năm 2018, với các nội dung:
- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị từ Hiệu trưởng đến nhân viên. Tăng cường quản lý chặc chẽ, đôn đốc, kiểm tra CBGVNV và người lao động chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất được giao. Cụ thể: Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; những nội dung công việc có thời hạn do huyện, sở, Phòng chuyên môn trực tiếp phụ trách. Những nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công từng thành viên trong Hội đồng trường phải hoàn thành đúng thời gian quy định và hiệu quả, không được chậm trễ. Nếu bị nhắc nhở 03 lần thì bị xử lý kỷ luật mức độ nhẹ nhất là khiển trách trước Hội đồng Giáo dục của trường. Đưa ra Hội đồng thi đua xét thi đua  học kỳ và cuối năm.
- 100% CBGVNV giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của học sinh, phụ huynh, hồ sơ của tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Trường hợp vướng mắc phải thông báo lịp thời cho tổ chức, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không được “ngâm” hồ sơ gây bức xúc cho tổ chức, người dân; Khắc phục trình trạng trì trệ trong xử lý công việc: Đối với nội dung công việc có yêu cầu tiến độ thực hiện phải đảm bảo hoàn thành sớm và đúng tiến độ từ 98% đến 100% công việc được giao, không bỏ sót nhiệm vụ được phân công.
- Không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, sợ trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận CBGVNV và người lao động. Nếu để xảy ra chậm trể và tham mưu không đúng để xảy ra sai phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức thấp nhất là khiển trách.
- 100% CBGVNV và người lao động trong đơn vị phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; thường xuyên trao dồi kiến thức, kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức thực hiện công việc khoa học và có kế hoạch cụ thể.
 3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường tiểu học Hòa Khương 2 đẩy mạnh công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện đầy đủ việc công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, minh bạch thông tin về chỉ đạo, điều hành tại đơn vị…
- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh, phụ huynh tổ chức, công dân đúng quy trình, quy định; BGH, bộ phận văn thư của trường tiếp nhận và trả kết quả, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với hồ sơ thủ tục hành chính đó; nếu bị trễ hẹn thực tế, hướng dẫn tổ chức, công dấn bổ sung hồ sơ tối đa 01 lần, không chuyển hồ sơ lòng vòng; hoặc đặt vấn đề vòi vĩnh với người dân để được giải quyết sớm hẹn…nếu để xãy ra những nội dung nêu trên thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đề nghị lên cấp trên có thẩm quyền buộc thôi việc. Nếu các thành viên trong tổ chuyên môn, tổ văn phòng có GVNV vi phạm những nội dung trên sẽ xử lý trách nhiệm liên đới.
          - Giảm những nội dung cuộc họp không cần thiết, nội dung buổi họp theo quy định, người chủ trì phải chuẩn bị nội dung chu đáo sát với yêu cầu giải quyết nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đơn vị, chống phô trương, hình thức, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan.
          - Xây dựng công sở văn  hóa, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi nhất đối với học sinh, CBGVNV, PHHS; Thường xuyên tạo cảnh quan cây xanh, bố trí lịch tiếp xúc công dân đúng quy định, tiếp tục thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại đơn vị. Tiếp nhận và trả kết quả cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng như: Ánh sáng, hệ thống máy quạt, bình nước uống hợp vệ sinh phục vụ học sinh, công dân chu đáo…
          4. Tăng cường công tác kiểm tra
- Tiếp tục duy trì và phát huy trách nhiệm, hiệu quả của tổ kiểm tra nội bộ của nhà trường, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dạy và học, thực thi công vụ, kiểm tra nội dung theo chỉ thị số 29-CT/TU của ban Thường vụ thành ủy, Kế hoạch số 38-KH/HU của Huyện ủy, chú trọng kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực của cán bộ-Giáo viên-Nhân viên và người lao động.
- Thực hiện kiểm tra lồng ghép trong hoạt động kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật các vi phạm và vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu các tổ chức, tổ chuyên môn, văn phòng để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực quản lý nhà nước mà các tổ chức, tổ chuyên môn, tổ văn phòng mà bị báo, đài đưa tin hoặc dư luận nhân dân phản ánh về tình trạng lãng phí, phô trương tại cơ quan gây lãng phí…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đối với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Nếu có vấn đề phải chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo cấp trên. Ở tại cơ quan, nếu cá nhân CBGVNV, các đoàn thể, tổ chuyên môn, văn phòng. Nếu có vấn đề phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. 
- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của CBGVNV và người lao động tại đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT thông qua bộ phận tổ chức cán bộ.
+ Đánh giá 6 tháng: Thời gian thực hiện tại đơn vị trước ngày 05/06/2018.
+  Đánh giá cuối năm: Thời gian thực hiện tại đơn vị trước ngày 25/12/2018. Việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký gắn với đánh giá kết quả làm việc hàng năm của CBGVNV, người lao động tại đơn vị.
- Đối với Cán bộ, giáo viên nhân viên, người lao đông của trường tiểu học Hòa Khương 2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cá nhân CBGVNV và người lao động viết bản đăng ký cam kết thực hiện theo mẫu tại Công văn số: 278/UBND-NV. Cá nhân dăng ký cần bám sát với cá nhiệm vụ giải pháp của chi bộ, phù hợp với từng nhiệm vụ của cá nhân phụ trách.
3. Công tác phối hợp thực hiện
BGH, Công đoàn và các tổ chức trong đơn vị phối hợp vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.
 
  

          Trên đây Kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Trường tiểu học Hòa khương 2, yêu cầu các tổ chức đoàn thể và cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, các bộ phận (T/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HS (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
     
 
 
Lê Văn Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile