Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Phòng chống tham nhũng

Thứ hai - 21/03/2016 05:28
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25/QĐ-THHK2 Hòa Khương, ngày 11 tháng 03 năm 2016
   

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo  phòng chống tham nhũng,

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về việc thành lập trường tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ theo Quyết định số 48/QĐ-PGD&ĐT ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
 
            Căn cứ Quyết định số 5662/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
  Căn cứ Quyết định 3137/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh công tác Phòng, chống tham nhũng;
Theo đề nghị của Hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân Trường tiểu học Hòa Khương 2.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường tiểu học Hòa Khương 2, năm 2016 gồm có các ông (bà) có tên sau:
1. Ông :  Lê Văn Ngân                       Hiệu trưởng      Trưởng ban
2. Bà  : Ông Thị Bích Lê                  CTCĐ                             Phó ban trực
3. Bà   : Lê Thị Thúy Vân                   Phó hiệu trưởng          Phó ban
4. Bà: Đặng Thị Ánh Thuận   TKHĐT                           Thư ký
5. Ủy viên là các Ông (Bà):              BT Đoàn TN, TPT Đội, TBTTND và các tổ trưởng tổ CM, tổ VP.
Điều 2: Các ông (bà) trong ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch  hoạt động và tổ chức  triển khai thực hiện các văn bản cấp  trên  về luật phòng, chống tham nhũng đã đề ra.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1, các bộ phận  chức năng của Trường tiểu học Hòa Khương 2 có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c)
- Như Điều 3 (để T/h);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HS.Phòng, chống tham nhũng (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Văn Ngân
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /QĐ-THHK2 Hòa Khương, ngày 11 tháng 03 năm 2016
   

 

QUYẾT ĐỊNH

Vê việc ban  hành Kế hoạch triển khai thực hiện

 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016


 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về việc thành lập trường tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ theo Quyết định số 45/QĐ-PGD&ĐT ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016;
 
              Căn cứ kế hoạch số 503/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành  Kế hoạch triển khai Luật  Phòng,  chống tham nhũng năm 2016;
Theo đề nghị của Hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân Trường tiểu học Hòa Khương 2.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016 của trường tiểu học Hòa Khương 2, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các bộ phận  chức năng, Trưởng ban thanh tra nhân dân,  tổ trưởng tổ chuyên môn tổ 1; tổ 2+3; tổ 4+5 và tổ trưởng tổ văn phòng của Trường tiểu học Hòa Khương 2 có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c)
- Như Điều 3 (để T/h);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HS.Phòng, chống tham nhũng (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Văn Ngân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hòa Khương, ngày 15  tháng 03 năm 2016
   
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24 /QĐ-THHK2  ngày11  tháng 3 năm 2016
của Trường tiểu học Hòa Khương 2)
                                                                                                      
Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-PGD&ĐT ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016;
 Thực hiện kế hoạch số 503/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành  Kế hoạch triển khai Luật  Phòng,  chống tham nhũng năm 2016;
 Trường tiểu học Hòa Khương 2 xây dựng Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2016 của  Trường tiểu học Hòa Khương 2 như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
  a) Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng các nguồn lực của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  trong năm 2016.
  b) Tăng cường những biện pháp để quản lí, kiểm tra, ngăn ngừa ở những môi trường, lĩnh vực hoạt động có nguy cơ dễ nảy sinh tham nhũng; tăng cường việc kiểm tra  và thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong các hoạt động giáo dục nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí; sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, văn minh, hiện đại.
          c) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong công tác  phòng, chống tham nhũng tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng  góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
          2. Yêu cầu
          a) Đẩy mạnh cac hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng ; tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng nền tảng phẩm chất đạo đức mẫu mực, tấm gương sáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
b) Cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng  theo từng lĩnh vực, phương diện cũng như nội dung kế hoạch chiến lược tổng thể đã đề ra, trong đó, tập trung nâng cao năng lực quản lí nhà nước về giáo dục- đào tạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lí những hành vi tham nhũng.
          c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng  nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lí theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.
          d) Hướng dẫn, chỉ đạo, cho CB-GV-CNV thực hiện tốt Chỉ  thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng  vào giảng dạy.
 
  II. NỘI DUNG
  1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, gồm: Luật phòng, chống tham nhũng ; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và nhằm củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện Chỉ  thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng  vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  phải thực hiện gắn liền với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của Ngành.
 2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: ban hành các văn bản quy định, quy chế  nhằm hoàn thiện công tác quản lý, khắc phục sở hở phòng, ngừa tham nhũng và chống lãng phí, tiếp tục xây dựng hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý, quy trình giải quyết công việc một cách công khai, minh bạch, dân chủ và dễ kiểm soát, đảm bảo thuận tiện giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân theo quy định. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.
 3. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ đối với công chức, nhất là việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và những quy định công chức không được làm, tập trung vào các vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tắng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, cống chức tại cơ quan theo quy định.
4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Kịp thời giải quyết theo quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên qua đến tư cách đạo đức đối với cán bộ công chức, viên chức và đảng viên, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.
   5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
          6. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, chú trọng vai trò của Chi ủy viên Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc gương mẫu thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
          7. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát đối với  trường và tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát tại các đơn vị để phòng, ngăn ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Để tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2016 trong  nhà trường. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trường tiểu học Hòa Khương 2 có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động trong cơ quan  trường  mình.
          2. Căn cứ Kế hoạch này, các thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo dõi, tham mưu kịp thời trong công tác chỉ đạo để đưa hoạt động phòng, chống tham nhũng  trong  nhà trường đi vào nền nếp, có hiệu quả; định kì hằng tháng, quý, năm báo cáo theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trường gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT theo quy định.
           3. Giao cho các thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống tham  nhũng tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng  năm 2016; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đối với trường; tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của trường. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng  vào giảng dạy tại trường để tổ chức sơ kết đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện tại đơn vị thuộc ngành quản lý, rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các năm học tiếp theo và báo cáo  về Phòng GD&ĐT.
         4. Giao các bộ phận chức năng của  trường, hực hiện những nội dung liên quan đến phạm vi trách nhiệm của từng bộ phận công tác và hiệu trưởng được nêu trong chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010 - 2020 và Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2016; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng  vào chương trình giáo dục, đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT và UBND thành phố Đà Nẵng.
          5. Giao  cho bộ phận  thanh tra trường học phối hợp với Ủy ban kiểm tra Công đoàn - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ về việc triển khai Luật phòng, chống tham nhũng đảm bảo theo quy định và  hoạt động có hiệu quả.
 
          Trên đây kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2016 của Trường tiểu học Hòa Khương 2. Đề nghị các thành viên trong trong Ban chỉ đạo và toàn thể CB-CC Hội đồng trường thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c)
- Như Điều 3 (để T/h);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HS.Phòng, chống tham nhũng (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Văn Ngân
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile