Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

Thứ tư - 23/03/2016 21:15
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /QĐ-THHK2 Hòa Khương, ngày     tháng     năm 2016
   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo
thực hiện công tác gia đình năm 2016”

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-GD&ĐT/TCCB ngày 08/8/2002 của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về việc thành lập trường tiểu học Hòa Khương 2;
Thực hiện Kế hoạch số 685/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2016 của  phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Hòa Vang. Về việc thực hiện công tác gia đình  2016;
Xét đề nghị của Hội đồng trường, Trường tiểu học Hòa Khương 2.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác gia đình  2016 của trường tiểu học Hoà Khương 2, gồm những ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Lê Văn Ngân                Hiệu trưởng                     Trưởng ban
2. Bà:   Ông Thị Bích Lê           CTCĐ                            P. ban trực
3. Bà:   Lê Thị Thúy Vân           P.Hiệu trưởng                  P. ban
4. Ông: Lê Lợi                          Bí thư chi đoàn               Uỷ viên
5. Bà:   Cao Thị Trúc                Giáo viên TPT Đội;         Uỷ viên
6. Bà:   Nguyễn Thị Phong        Tổ trưởng tổ 1                Uỷ viên
7. Bà:   Nguyễn Thị Hương        Tổ trưởng tổ 2+3;           Uỷ viên
8.Ông: Nguyễn Văn Khanh        Tổ trưởng tổ 4+5;           Uỷ viên
9. Ông:  Ngô Lợi                       Tổ trưởng tổ Văn Phòng; Uỷ viên
10. Bà:   Đặng Thị Quý             TBTTND trường học.     Uỷ viên
11. Bà:   Đặng Thị Ánh Thuận   TKHĐ trường                  Thư ký
Điều 2. Ban chỉ đạo  có trách nhiệm  xây dựng  kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ của gia đình Việt Nam năm 2016.
Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Các ĐT, tổ CM (để T/h);
- PGD và UBND xã (để B/c);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSCĐ.
          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
          Lê Văn Ngân
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hòa Khương, ngày      tháng 03 năm 2016
   
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác gia đình năm 2016”
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27 /QĐ-THHK2 ngày 16 tháng 3 năm 2016
của Trường tiểu học Hòa Khương 2)
Thực hiện Kế hoạch số 685/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
 Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2016 của  phòng Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
Trường Tiểu học Hoà Khương 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác gia đình  năm 2016  của đơn vị cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.
2. Kế thừa và phát huy những  giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Từng bước xóa bỏ thủ tục, tập quán lạc hậu hôn nhân và gia đình; giúp gia đình có thêm kiến thức và kỹ năng sống, chống bạo lực gia đình.
3. Yêu cầu hoạt động tập trung vào chủ đề
“Xây dựng nhân cách người việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
4. Công tác gia đình phải có sự tập trung chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan; triển khai rộng rãi, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành của địa phương, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và hình thức thể hiện, đảm bảo thiết thực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động.
 
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kiện toàn, thành lập và phát huy hiệu quả của Ban chỉ đạo công tác gia đình tại đơn vị.
2. Tổ chức các hoạt động có  hiệu quả, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 03, ngày gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25 tháng 11. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền về gia đình, tổ chức Hội thi, câu lạc bộ gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; Thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, trong cơ quan Việt Nam  giai đoạn 2010 -2020”.
4. Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch số 4144/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 về triển khai thực hiện  chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tại đơn vị.
5. Tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới.
6. Tham gia và tổ chức tập huấn xây dựng mạng lưới cộng tác viên làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ quan.
7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về gia đình nhân kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (Ngày 28 tháng 6 năm 2001 - Ngày 28 tháng 6 năm 2016).
8. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của đơn vị về cấp trên.
9. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ quan.
 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.     Nhà trường sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên.
2. Ngoài nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, lãnh đạo nhà trường chủ
động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
         
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ
1. Ra quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác gia đình năm 2016.
2. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 685/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
 Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2016 của  phòng Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016; cho CB-CC trong toàn đơn vị.
2.     Lồng ghép vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2016
của Trường tiểu học Hòa Khương 2. Kính đề nghị các đoàn thể, Cán bộ công chức phối hợp thực hiện có hiệu quả ./.
 
Nơi nhận:
- Các ĐT, tổ CM (để T/h);
- PGD và UBND xã (để B/c);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSCĐ.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Văn Ngân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hòa Khương, ngày       tháng 3  năm 2016
   
NỘI DUNG KÝ GIAO ƯỚC
Thực hiện công tác gia đình năm 2016”
của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 685/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2016 của  phòng Giáo dục và Đào tạo  thành phố Đà Nẵng. Về việc  thực hiện công tác gia đình  2016;
Trường Tiểu học Hòa Khương 2 đăng ký về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng việc  thực hiện công tác gia đình  2016 của  trường như sau
 
DANH SÁCH CB, GV, NV KÝ GIAO ƯỚC THỰC HIỆN CÔNG  TÁC GIA ĐÌNH  NĂM 2016
TT Họ và tên CBCC Chức vụ Đơn vị tổ Ký cam kết thực hiện
1  Lê văn Ngân Hiệu trưởng Tổ VP  
2 Lê Thị Thúy Vân P. Hiệu trưởng Tổ VP  
3 Cao Thị Trúc TPT Đội Tổ VP  
4 Ngô Lợi Kế toán Tổ VP  
5 Huỳnh T Mỹ Vân V. thư - G. vụ Tổ VP  
6 Ng T Song Phương T. viện - T. bị Tổ VP  
7 Hứa Thị Mai NV phục vụ Tổ VP  
8 Nguyễn Như Hoà NV bảo vệ Tổ VP  
9 Nguyễn Thị Phong GV dạy văn hóa Tổ 1  
10 Phan Thị Ngọc Lan GV dạy văn hóa Tổ 1  
11 Dương Thị Chi GV dạy văn hóa Tổ 1  
12 Huỳnh T Phương Mai GV dạy văn hóa Tổ 1  
13 Đặng Thị Quý GV Âm nhạc Tổ 1  
14 Ông Thị Bích Lê GV dạy văn hóa Tổ 1  
15 Đinh Thị Bùm GV dạy văn hóa Tổ 1  
16 Bùi Thị Mễ GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
17 Đinh Thị Cẩm GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
18 Lê Thi Thanh Đức GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
19 Nguyễn Thị Hương GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
20 Nguyễn Thị Sương GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
21 Trần Thị Vinh GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
22 Ng Thị Thanh Lê GV dạy văn hóa Tổ 2+3  
23 Phạm T Ngọc Bích GV ngoại ngữ Tổ 2+3  
24 Ngô Văn Quy GV Mĩ thuật Tổ 2+3  
25 Thái Thị Nương GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
26 Nguyễn Thị Mận GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
27 Đặng Thị Lời GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
28 Đặng Thị Thuý GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
29 Nguyễn Văn Khanh GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
30 Trần T Kiều Nga GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
31 Tán T Ánh Nguyệt GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
32 Đặng T Ánh Thuận GV ngoại ngữ Tổ 4+5  
33 Nguyễn Hữu Trung Gv Tin học Tổ 4+5  
34 Lê Lợi GV Thể dục Tổ 4+5  
35 Nguyễn T Hoài Đông GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
36 Huỳnh T Thu Hà GV dạy văn hóa Tổ 4+5  
37 Trần Đức Trình GV Thể dục Tổ 1  
38 Nguyễn Thị Sương GV dạy bộ môn Tổ 2+3  
39 Võ Thị Kim Anh GV dạy bộ môn Tổ 2+3  
 
       Ký xác nhận của Hiệu trưởng              Ký xác nhận của CT Công đoàn
 
 
 
                 Lê văn Ngân                                                Ông Thị Bích Lê
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile