Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

Thứ bảy - 20/01/2018 14:01
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)
(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15  tháng 6  năm 2017 của Bộ Tài chính)
 
TRƯỜNG TH HÒA KHƯƠNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  05 /QĐ-THHK2 Hòa Khương, ngày 15 tháng 01.  năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017
của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập  lại Trường Tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ QĐ số: 04/QĐ-PGDĐT, ngày 06/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi  ngân sách nhà nước năm 2017
Xét đề nghị của bộ phạn tài vụ ,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 và quyết toán thu, chi quí 3/2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2 (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBND huyện ;
- Phòng TC,KH huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Lưu :VT, KT (Lợi)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
(Đã ký) 
 
 
Lê Văn Ngân 
Tải File PDF
1. Quyết định  Tại đây
2. Biểu công khai theo quy định TT61 của trường THHK2-2017 - Biểu 2 Tại đây
3. Biểu công khai theo quy định TT61 của trường THHK2-2017 - Biểu 3 Tại đây
4. Bảng thuyết minh công khai TT61 - 2017 Tại đây


Tác giả bài viết: Kế Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile