Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2017

Thứ hai - 20/02/2017 21:18
Triển khai  công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2017

Triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2017

 
 
UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH-THHK2 Hòa Khương, ngày       tháng 02 năm 2017
   
 
KẾ HOẠCH

Triển khai  công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2017

 
Kính gửi:  - Phòng GD&ĐT  huyện Hoà Vang;
                  - UBND Xã Hòa Khương;
        - Các đoàn thể, các tổ CM và từng bộ phận công tác trong đơn vị.

  Căn cứ kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017;

Trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị, Trường TH Hoà Khương 2, xây dựng kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017 cụ thể như sau:
1.     MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục theo tinh thần và nội dung nêu trong kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 04 năm 2011 của ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của ban bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, GD pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 và quyết định số 409/QĐ/TTg ngày 9/04/2012 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); tập trung đẩy mạnh và hướng công tác phổ biến, GD pháp luật về cơ sở, phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân.
b) Tích cực thực hiện công tác phối hợp phổ biến, GD pháp luật trong cơ quan của trường tiểu học Hòa Khương 2 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2017” và chương trình “4 an” (An ninh trật tự-An toàn giao thông-An toàn vệ sinh-An sinh xã hội).
c) Tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp CB-VC người lao động và học sinh nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi, vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế XH-CN, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế XH, an ninh quốc phòng của xã Hòa Khương và của huyện Hòa Vang.
d) Thừa kế và phát huy các kết qủa công tác phổ biến, GD pháp luật trong những năm qua để chọn lọc nhân rộng tuyên dương, khen thưởng … cách thức có hiệu quả trong công tác phổ biến GD pháp luật trong nhà trường.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.     Đối với học sinh
a) Tích hợp, lồng ghép các nội dung pháp luật trong lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức qua môn học Đạo đức; chú trọng giáo dục nâng cao ý thực pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy kiến thức liên quan đến pháp luật sao cho thu hút và gây hứng thú cho học sinh. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, mô hình, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến pháp luật trong nhà trường.
b) Giới thiệu, tuyên truyền cho học sinh một cách phù hợp theo lứa tuổi biết chủ trương của thành phố “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2017” và chương trình “4 an” với mục đích giúp các em có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật xung quanh, xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng … để tiếp tục phát huy lối sống thân thiện, nhiệt tình và mến khách của người dân Đà Nẵng, góp phần và giữ gìn hình ảnh của thành phố đối với du khách trong nước và quốc tế.
c) Tiếp tục thực hiện, bổ sung, nâng cao chất lượng về quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổng hợp, xây dựng danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện XH hóa, đa dạng hóa, phát huy các hình thức nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
đ) Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào xây dựng “Trường học thân  thiện, học sinh tích cực”, “Thành phố môi trường”, xây dựng thành phố  “ 5 không, 3 có”.
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như trưng bày tranh ảnh, khẩu hiệu, bảng tin trường có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, những điều học sinh nên làm, những điều học sinh không nên làm.
2.     Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên (người lao động)
Phổ biến , giới thiệu thường  xuyên những văn bản pháp luật mới, văn bản pháp
luật liên quan mật thiết đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó tập trung 3 nhóm chính.
          - Nhóm 1: Các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung “Năm văn hóa văn minh đô thị năm 2017”.
          - Nhóm 2: Các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban thường vụ thành ủy ban hành đề án thực hiện Chương trình thành phố “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
          - Nhóm 3: Các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2016 và 2017.
           100% CB-GV-NV tham gia học tập thực hiện tốt lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè và chuyên môn, nghiệp vụ  năm 2017.
          100% CB-GV-NV tham gia viết và áp dụng Sáng kiến (Trừ GV-NV tuổi trên 45 được miễn theo nghị quyết của hội nghị CC đầu năm học 2016-2017), làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
           Tổ chức hội thi, hội thảo tìm hiểu về pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ và học sinh.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Các bộ phận công tác tham mưu BGH một số việc như sau.
a)     Tổ văn phòng: Tham mưu phổ biến và chỉ đạo thực hiện các văn bản pháp
luật thuộc 3 lĩnh vực trọng điểm đó là:
          - Tham mưu Hiệu trưởng để  Hiệu trưởng có kế hoạch thống nhất cùng với Hội đồng trường tham gia học tập pháp luật hè 2017. Tập hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.
          b) Bộ phận Công nghệ thông tin  thường xuyên cập nhật tin tức pháp luật trong ngành giáo dục và đào tạo và các nội dung có liên quan của nhà trường (cơ quan) đưa lên website của Trường tiểu học Hòa Khương 2.
          c) Các  tổ chuyên môn tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn đạo đức; lồng ghép giáo dục pháp luật trong giảng dạy; chỉ đạo nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa, công tác chủ nhiệm lớp…
          d) Bộ phận HĐNG lên lớp, giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy bộ môn. Đặc biệt giáo viên dạy môn Đạo đức các lớp 1,2,3,4 và lớp 5 trong việc giáo dục nhân cách sống, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.
          2. Đối với lãnh đạo nhà trường.
          a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong cơ quan cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo về Phòng GD&ĐT Hòa Vang.
          b) Bổ sung thêm sách vào tủ sách pháp luật của trường. Phân công cán bộ phụ trách thư viện giới thiệu sách cho CB-GV-VC và học sinh nghe, (có thể giới thiệu cho nhân dân biết để đến đọc sách ngoài giờ) cho mượn đáp ứng nhu cầu bạn đọc và nghiên cứu pháp luật, làm tư liệu giảng dạy pháp luật cho đội ngũ.
          c) Tham mưu Đảng ủy, UBND xã Hòa Khương để được hỗ trợ, tuyên truyền giáo dục về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục về biên giới quốc gia, biển đảo quốc gia; phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở xã Hòa Khương để giáo dục ngăn ngừa học sinh phạm pháp, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
          d) Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của trường về phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang theo định kỳ vào ngày 15 tháng 06 và ngày 15 tháng 12.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục

pháp luật của Trường tiểu học Hòa khương 2 năm 2017, yêu cầu các tổ chức và cá nhân Trường tiểu học Hoà Khương 2  thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- UBND xã Hòa Khương (để B/c);
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, các bộ phận (T/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSGDPL (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
 
     
 
 
Lê Văn Ngân
 
                                                                                       
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile