Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Triển khai thực hiện qui chế dân chủ Trường tiểu học Hòa Khương 2

Thứ tư - 07/02/2018 20:39
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14 /QĐ-THHK2 Hoà Khương, ngày 06  tháng 02  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2018

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
Căn cứ quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Tiểu học Hòa Khương 2;
Căn cứ nhiệm vụ, biên chế và kế hoạch giáo dục năm hoc 2017-2018 của Trường Tiểu học Hoà Khương 2;

  Thực hiện Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Công văn số 1407/UBBND-CCHC ngày 20/9 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về triển khai thực hiện một số quy định trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ kế hoạch số 65/KH-PGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc triển khai thực hiện qui chế dân chủ;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hòa Khương 2.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường Tiểu học Hòa Khương 2 năm 2018 gồm những ông (bà) có tên sau:

           - Ông: Lê Văn Ngân              Hiệu trưởng           Trưởng ban.
- Bà:    Lê  Thị Thúy Vân                 P.Hiệu trưởng        Phó Trưởng ban.
- Bà:    Đặng Thị Quý   Phó Chủ tịch công đoàn          Phó Trưởng ban thường trực.
- Bà:    Nguyễn Thị Thanh Lê          TK-HĐ trường       Ủy viên - Thư ký.
- Các ủy viên: Gồm các ông (bà): Bí thư đoàn TN, TPT Đội, Các tổ trưởng chuyên môn, tổ  trưởng tổ Văn phòng và TBT Tra nhân dân trường học.
 
Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2.
Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- UBND xã Hòa Khương (để B/c);
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, các bộ phận (T/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và THQCDC (Ngân).
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
     
 
 
Lê Văn Ngân

Tải file:
- Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Của Trường tiểu học Hòa Khương 2 năm 2018 
- Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
- Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile