Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ ba - 26/03/2019 22:58
BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /BC-THHK2 Hòa Khương, ngày 11  tháng  02 năm 2019
 
BÁO CÁO
KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
 
Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
          Thực hiện tinh thần chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, Trường tiểu học Hòa Khương báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:
Sau khi Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch 3 nhiệm vụ trọng tâm của Trường tiểu học Hòa Khương 2; đã được triển khai trong Hội đồng trường và đăng ký thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
Kết quả như sau
1. NHIỆM VỤ 1: Ban giám hiệu tập trung quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học; thực hiện đúng các quy định về các khoản thu, đảm bảo công khai, minh bạch về quản lý tài chính, tài sản.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, chống quan liêu tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
- Tập trung quản lý, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học. Xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai những việc công chức, viên chức và người lao động được biết, được bàn, được kiểm tra giám sát và có trách nhiệm phải làm theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời giải quyết những thắc mắc của công chức, viên chức và người lao động, không để xảy ra kiến nghị, khiếu nại vượt cấp.
- Thực hiện đúng các quy định về các khoản thu, đảm bảo công khai, minh bạch về quản lý tài chính, tài sản
- Thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản trong nhà trường theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2016-2018; đảm bảo nguyên tắc trong quản lý tài chính, thu-chi đúng hướng dẫn, đúng quy định, không lạm thu trong trường học; thực hiện tốt công tác tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; huy động các nguồn lực tài chính từ công tác xã hội hóa để tăng cường CSVC phục vụ cho dạy học.
- Thực hiện đúng công tác thu-chi tài chính, đảm bảo hồ sơ sổ sách, thực hiện công khai, minh bạch về quản lý tài chính, tài sản trong trường học.
- Tham mưu phân bổ dự toán ngân sách cho nhà trường phù hợp với định biên và nhu cầu hoạt động theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính, tài sản.
          2. NHIỆM VỤ 2: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trường học; làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường các hoạt động ngoại khóa.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trường học, trong trường không có căn tin.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và đảm bảo an toàn trường học.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông và các quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đầu tư CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.
- Quán triệt trong đội ngũ CB-GV-NV thực hiện công tác giáo dục học sinh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác dạy học, không xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của học sinh. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời hướng dẫn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn trong trường học.
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và hoạt động ngoại khóa
- Tiếp tục thực hiện phong trào “Thi đua dạy tốt-học tốt”, “Trường học thân thiện-học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong trường học. Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và thân thiện, có không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.
- Thường xuyên tuyên truyền và gương mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong học sinh và CB-GV-NV trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh lớp học và khuôn viên nhà trường. Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục đầu giờ và giữa giờ cho học sinh; chăm sóc các di tích lịch sử;…
- Triển khai chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh
- Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, không có hiện tượng bạo lực, các hành vi thiếu văn hóa trong trường học; tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, tiết kiệm, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm học.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành, Công an xã đảm bảo trật tự, an ninh học đường; giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.
3. NHIỆM VỤ 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao thành tích học sinh mũi nhọn, học sinh năng khiếu, phổ cập giáo dục Tiểu học.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
- Lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn, thật sự tâm huyết với nghề, với ngành để đề nghị bổ nhiệm vào các chức danh quản lý trường học, kịp thời bổ sung thay thế những CBQL năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc nghỉ hưu.
- Đề xuất bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng theo chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy.
- Tham mưu với các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBQL và nhà giáo. Đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, nâng chuẩn nhằm ứng dụng tốt công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên. Trong đó, coi trọng việc tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tại tổ chuyên môn và nhà trường. Tham gia bồi dưỡng theo cụm trường do Phòng GD&ĐT tổ chức.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao thành tích học sinh giỏi, học sinh năng khiếu
- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT đảm bảo theo hướng giảm tải, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình môn, lớp học; chú trọng kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, việc kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức - kỹ năng; tăng cường trách nhiệm người dạy, người học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và nâng cao thành tích học sinh giỏi đạt giải cấp Huyện, Thành phố.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành kiến thức; tổ chức khảo sát đề của Trường, Phòng GD&ĐT để có sự sàng lọc đội tuyển; tổ chức Hội thảo về trách nhiệm và phương pháp học tập của học sinh để lắng nghe các em nói về yêu cầu, điều kiện, phương tiện học tập của bản thân, từ đó giúp các em bổ sung phương pháp học tập ở nhà đạt hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh và kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những giáo viên thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm giúp đỡ học sinh học yếu, kém, khuyết tật và HS có hoàn cảnh khó khăn.
- Tham gia đầy đủ các hội thi, giao lưu học sinh Tiểu học cấp Huyện, Thành phố.
Trên đây báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Học kỳ I năm học 2018 - 2019 của trường tiểu học Hòa Khương 2./.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Hòa Vang (để b/c);
- Tất cả CB-GV-NV (để biết);
- Lưu: VT;HS (Ngân)
HIỆU TRƯỞNG


 
 
                        Lê Văn Ngân
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile