Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Quyết định V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Thứ tư - 04/04/2018 15:00
Quyết định V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
UBND HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TH HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/ QĐ- THHK2 Hòa Khương,  ngày 09   tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về tài chính

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
 
            Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010;
            Căn cứ quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập  lại Trường Tiểu học Hòa Khương 2;
            Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
            Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
            Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-PGDĐT  ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018;
QUYẾT ĐỊNH
 
            Điều 1. Quyết định này ban hành kèm theo Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trường tiểu học Hoà Khương 2.
           
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Mọi quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
 
            Điều 3.: Ban giám hiệu trường TH Hoà Khương 2, Chủ tịch công đoàn, các bộ phận và toàn thể CBVC nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
 
*Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3(để thực hiện)
-Phòng GD&ĐT  để theo dõi
-Phòng tài chính
-Kho bạc NN (để kiểm soát chi)
-Lưu VT.
                                                                                                                         Lê Văn Ngân  


Quyết định quy chế chi tiêu 
Bản thuyết minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile