Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013-2014

Thứ sáu - 09/08/2013 04:51
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013-2014

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013-2014

Trên cơ sở Quyết định số 817/QĐ-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tạm giao biên chế giáo dục và đào tạo năm học 2013 -2014 và để bổ sung giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy năm học 2013 -2014, Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014.
UỶ BAN NHÂN DÂN
HU      HUYỆN HÒA VANG
Số:  84 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Hòa Vang, ngày 26 tháng 6  năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Về tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
huyện Hòa Vang năm học 2013-2014

 
 
 

Trên cơ sở Quyết định số 817/QĐ-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tạm giao biên chế giáo dục và đào tạo năm học 2013 -2014 và để bổ sung giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy năm học 2013 -2014, Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại huyện Hòa Vang như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
2. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sựng nghiệp công lập;
3. Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
4. Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
5. Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
6. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
7. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
8. Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 2391/BGDĐT-NG ngày 21/3/2008 về việc bổ sung nội dung Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT;
9. Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;
10. Công văn số 5332/UBND-VX ngày 25/6/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2013 – 2014;
11. Quyết định số 817/QĐ-SNV ngày 14/6/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014  huyện Hòa Vang;
II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ VÀ NHU CẦU TIẾP NHẬN, TUYỂN DỤNG
1. Số lượng biên chế tạm giao năm học 2013 - 2014 (theo Quyết định 817/QĐ-SNV ngày 14/6/2013)
Tổng số: 1.831 người, trong đó:
a) Mầm non: 434 người (trong đó xác định hợp đồng lao động: 257 người)
b) Tiểu học: 798 người (trong đó: 40 biên chế giáo viên ngoại ngữ)
c) THCS: 599 người.
2. Số lượng biên chế và lao động hiện có:  1.791 người, trong đó:
a) Mầm non: 439 người, trong đó hợp đồng lao động: 385 người (trong đó có 03 CBQL chưa được tuyển dụng vào biên chế).
b) Tiểu học: 753 người; trong đó hợp đồng lao động:  75 người.
c) THCS: 599 người; trong đó  hợp đồng lao động:  50 người
3. Nhu cầu bổ sung biên chế năm học 2013 – 2014
a) Bậc học Mầm non: 
- Tuyển dụng biên chế lãnh đạo, quản lý: 03 người.
b) Bậc học Tiểu học  25 người, cụ thể
Bậc học
TIỂU HỌC
Nhu cầu bổ sung
Tổng số Văn hóa
25
Tiếp nhận viên chức ngoài thành phố
02 02
Tuyển dụng viên chức mới
23 23
Tổng cộng 25 25
       
4. Nguyên tắc tiếp nhận, tuyển dụng
a) Chỉ tiếp nhận, tuyển dụng đủ số lượng viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2013 - 2014 (Theo bảng mô tả vị trí việc làm đính kèm);
b) Dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.
c) Các thủ tục hồ sơ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp theo quy định.
d) Tỷ lệ tiếp nhận viên chức trong và ngoài thành phố không quá 20% so với số lượng vị trí việc làm còn thiếu.
III. TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC
1. Điều kiện tiếp nhận
Người được tiếp nhận phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Có thời gian công tác ít nhất từ 05 năm trở lên đối với nam, 03 năm trở lên đối với nữ (không kể thời gian tập sự) tính từ thời điểm có Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền;
b) Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
c) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan cấp trên nhưng phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội;
d) Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (theo phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm) và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
đ) Được đánh giá viên chức trong hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm lập thủ tục theo quy định đạt loại tốt trở lên.
2. Điều kiện ưu tiên tiếp nhận
a) Tiếp nhận viên chức giữa các cơ quan thuộc phạm vi của UBND thành phố Đà Nẵng quản lý .
b) Tiếp nhận viên chức không thuộc phạm vi của UBND thành phố Đà Nẵng quản lý
Đối với trường hợp nhiều người để xét tiếp nhận vào một vị trí việc làm thì thực hiện việc tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới được quy định như sau:
- Có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng trước ngày 01 tháng 01 năm 1997, được điều động, bố trí đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nay có nguyện vọng về công tác tại thành phố Đà Nẵng.
- Những người có trình độ chuyên môn thuộc hệ chính quy, công lập, tập trung, phù hợp với vị trí việc làm dự kiến chuyển đến.
- Các đối tượng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công.
- Có chồng hoặc vợ đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng; là đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố.
- Đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
- Viên chức đang công tác tại các khu vực miền núi được hưởng chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận
a) Đơn xin thuyên chuyển công tác trong đó có nội dung tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); đồng thời có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý cán bộ theo phân cấp nếu có).
b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý (nếu có).
c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
d) Bản sao hợp lệ: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức.
đ) Bản sao hợp lệ: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức.
e) Bản sao Phiếu đánh giá công chức, viên chức hoặc văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đánh giá công chức, viên chức (02 năm liền gần nhất).
g) Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).
h) Bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội.
i) Các giấy tờ liên quan đến việc ưu tiên tiếp nhận.
Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có). Đối với những viên chức không thực hiện đúng quy định nêu trên, UBND huyện Hòa Vang sẽ không xem xét tiếp nhận hồ sơ.
4. Hình thức tiếp nhận: Thông qua hình thức xét tuyển đặc cách
5. Hội đồng xét tiếp nhận: Thành phần và nhiệm vụ của Hội đồng xét tiếp nhận thực hiện theo quy định như đối với Hội đồng kiểm tra, sát hạch tại Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
6. Địa điểm, thời gian, quy trình tiếp nhận và trả kết quả
a) Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Hòa Vang.
b) Thời gian nhận và trả kết quả
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. (Kế hoạch đã được Sở Nội vụ phê duyệt)
- Thời gian kiểm tra hồ sơ: Hội đồng xét tiếp nhận kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 05 ngày sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.
- Thời gian trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả được Sở Nội vụ phê duyệt.
IV. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Hình thức tuyển dụng:  Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.
2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển
a) Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
          b) Điều kiện cụ thể
          - Người đăng ký xét tuyển vào viên chức ngạch giáo viên bậc tiểu học,  phải có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm tiểu học trở lên. Riêng các trường hợp tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc cử nhân (có chứng chỉ sư phạm) ngành Văn, Toán, Lý, Hóa (trừ chuyên ngành như: Thể dục, Mỹ thuật, Đoàn đội, Tin học …) đăng ký dự tuyển viên chức ngạch giáo viên dạy bậc tiểu học không yêu cầu phù hợp với ngạch và bộ môn tuyển dụng.
          - Người đăng ký xét tuyển vào viên chức quản lý các trường mầm non công lập phải là người được UBND huyện Hòa Vang bổ nhiệm là cán bộ quản lý các trường mầm non trên địa bàn huyện. Trường hợp là cán bộ quản lý các trường mầm non không thuộc huyện Hòa Vang quản lý thì người dự tuyển phải có quyết định chấm dứt giữ chức danh cán bộ quản lý của nơi đang công tác.
          - Có chứng chỉ A ngoại ngữ đối với người đăng ký có trình độ Đại học.
Ngoài các điều kiện cụ thể theo tiêu chuẩn của ngạch, những người đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên phải có ngoại hình không bị khiếm khuyết, không bị dị tật.
4. Thủ tục hồ sơ
          Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Thủ tục hồ sơ đối với xét tuyển đặc cách được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có). Đối với những viên chức không thực hiện đúng quy định nêu trên, UBND  huyện Hòa Vang sẽ không xem xét tiếp nhận hồ sơ.
5. Lệ phí xét tuyển
          Trên cơ sở số lượng dự thi, mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại TTLT số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
6. Phương thức xét tuyển
Xét từ người có số điểm cao nhất đến khi đủ số lượng tuyển dụng, phương thức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:
a) Xét trước những người có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng đối với nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy văn hóa theo thứ tự tốt nghiệp ĐHSP, CĐSP, trung học sư phạm hệ chính quy, công lập, tập trung chuyên ngành tiểu học;
b) Còn chỉ tiêu có đơn tình nguyện giảng dạy bậc tiểu học thì xét tiếp theo thứ tự những người tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy, những người tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy (có chứng chỉ sư phạm) ngành Văn, Toán, Lý, Hóa có hộ khẩu thường trú tại huyện Hòa Vang, sau đó đến các trường hợp hộ khẩu thường trú các quận thuộc thành phố Đà Nẵng;
c) Còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét những người không có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục tiểu học loại giỏi.
d) Còn chỉ tiêu xét tiếp những người tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hệ đào tạo khác.
7. Nội dung xét tuyển
a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
c) Đối với những người tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy, những người tốt nghiệp cử nhân (có chứng chỉ sư phạm) các ngành Văn, Toán, Lý, Hóa  ngoài các phần đánh giá, sát hạch trên, người dự tuyển còn phải thông qua phần thực hành về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, chữ viết.
8. Cách tính điểm
Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
10. Hội đồng xét tuyển
          Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển:
          a) Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013 - 2014 được sử dụng con dấu của UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
11. Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp xét tuyển đặc cách:
Hội đồng kiểm tra, sát hạch, quy trình xét tuyển đặc cách và hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
12. Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển và báo cáo kết quả:
          Sau khi Sở Nội vụ thành phố phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014, UBND huyện Hòa
Vang thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện quy trình xét tuyển, cụ thể như sau:
a) Thông báo trên các phương tiện thông tin: Báo Đà Nẵng, trang thông tin điện tử của huyện Hòa Vang và tại trụ sở Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng: Ngay sau khi Kế hoạch được Sở Nội vụ phê duyệt.
 
b) Phát hành, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch tuyển dụng.
 
c) Đối với tiếp nhận viên chức
- Tổ chức kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thu nhận hồ sơ
- Hoàn tất hồ sơ gửi Sở Nội vụ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch.
d) Đối với tuyển dụng viên chức
- Lập, niêm yết công khai tại trụ sở danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (đã qua vòng sơ tuyển nếu có): Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển.
 
- Tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển: Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND huyện.
 
- Chủ tịch UBND huyện niêm yết công khai điểm kết quả học tập, điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch của người dự tuyển trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở của UBND huyện; nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng.
 
e) Tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
g) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hoàn thành việc xét tuyển.
h) Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong vòng 15 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt theo phân cấp quản lý.
13. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Hòa Vang.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013 - 2014 có trách nhiệm triển khai, thực hiện việc xét tuyển theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
Trên đây là kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2013 - 2014./.
 
Nơi nhận:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND thành phố;                                                                                  CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ;                                                                                         
- Lưu: VT, PNV.                                                                                              
 
                                  
                                       Trần Văn Trường
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm 2013
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)
 
Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
   Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;
(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.
 
 

 
 
 
Ảnh 3x4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 
 

BẢN KHAI LÝ LỊCH
DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
 
 

Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân

 
          1. Họ và tên:                                     Nam, nữ:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quê quán:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Dân tộc:                                        Tôn giáo:
7. Nghề nghiệp:
8. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:
9. Ngày vào Đảng CSVN:
Phần II: Quan hệ gia đình
10. Họ và tên cha:                                                          Năm sinh:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Nghề nghiệp:
- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):
- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):
11. Họ và tên mẹ:                                                          Năm sinh:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Nghề nghiệp:
- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):
- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):
          12. Họ và tên anh, chị, em ruột (Năm sinh, qua các thời kỳ làm gì, ở đâu?):
13. Tình trạng gia đình (Độc thân, có gia đình):
- Họ và tên vợ hoặc chồng (Năm sinh, làm gì, ở đâu?):
- Họ và tên các con:
14. Tình trạng sức khoẻ bản thân hiện nay:
          15. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (Từ 06 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)
Phần III: Quá trình đào tạo
16. Trình độ chuyên môn hiện nay:
- Đã tốt nghiệp:                       Chuyên ngành:
- Hệ đào tạo:
- Thời gian đào tạo:                Năm tốt nghiệp:
- Tên trường đào tạo:
- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo:
17. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Bằng khen, huân, huy chương nếu có):
- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng)
- Kỷ luật (cấp kỷ luật):
- Tham gia các hoạt động:
                                                                
     Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 20….
                                                                                        Người khai
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile